Публикация

Течната биопсия може да открие важни мутации, които възникват по време на туморната прогресия

Изследователи от проучването “CORRECT” докладваха нови доказателства за клиничната значимост на течната биопсия при пациенти с рак на дебелото черво.


Те смятат, че геномният анализ на проби от течна биопсия, може да даде ценна информация за еволюцията на тумора, както и да покаже кои мутации са значими от гледна точка на избор на терапия.

В изследването, публикувано в Lancet Oncology този месец, международен екип от учени сравнява генетични мутации в ДНК, изолирана от над 500 кръвни проби на пациенти с метастазиращ рак на дебелото черво, с ДНК получена от тъканни биопсии на тези пациенти.

„Това е първото голямо клинично проучване, което сравнява данни получени чрез течна и конвенционална биопсия. Резултатите показват, че течната биопсия може да предостави повече информация за развитието на тумора в хода на болестта, даваща възможност да се избере терапия, насочена към специфичните особености на конкретното туморно образувание.“ Отбелязва Josep Tabernero, ръководител на департамента по медицинска онкология в болница Universitario Vall d'Hebron и автор на изследването.

Клиничното проуване CORRECT е международно, многоцентрово, рандомизирано, проучване във фаза III, в което участват 760 пациенти с метастазиращ аденокарцином на дебелото черво, или ректума, които приемат мулти-киназен инхибитор , или плацебо.

Tabernero и неговият екип събират кръвни проби за течна биопсия, както и тъканни проби от туморните образувания на 503 пациента, още преди стартирането на проучването. На анализ се подлагат и двата типа проби, като изследователите установяват наличието на мутации в гените KRAS, PIK3CA, и BRAF съответно при 69 %, 17 % и 3 % от пациентите. Тези мутации са избрани поради високата им честота при случаи с колоректален карцином, както и поради наличието на данни за потенциалната им прогностична стойност при тези пациенти.

При сравнение на резултатите, изследователите установяват съответствие в мутационния статус между течната и тъканната биопсия при 76 % от пациентите за KRAS мутациите, при 88% от пациентите за PIK3CA мутациите, и при 97 % за BRAF мутациите. В допълнение тъканните проби на 24 пациенти са подложени на секвениране от ново поколение (Next-generation Sequencing), при което мутационният статус по отношение на KRAS гена показва пълно съответствие с данните получени от анализа на кръвната проба за течна биопсия. Това по още един начин доказва достоверността на резултатите.

Авторите добавят, че са установени KRAS and PIK3CA мутационни профили на пациенти, при които лечението с мулти-киназен инхибитор се обвързва с добра обща преживяемост и добра преживяемост без рецидиви. Затова според тях „течната биопсия би могла да се окаже надежден подход за неинвазивен анализ на туморните генетични характеристики и идентификация на потенциално клинично значими мутации, които не могат да се установят в изходната туморна тъкан“.

" }-->

Коментари