Публикация

По-лесно отчитане на лекарите от доболничната помощ от 1 август

С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.


От 1 август т.г. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП) - общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ, ще бъдат улеснени при отчитането на извършената от тях дейност. За целта те ще подават дистанционно в районните здравно-осигурителни каси (РЗОК) своите отчети, фактури и спецификации.

Досега ИМП отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично в офисите на РЗОК, спазвайки работното им време, цялата отчетна документация. С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.

Възможността за дистанционно отчитане на ИМП е предвидена в преходните и заключителни разпоредби на НРД 2015 за медицински дейности и нейната реализация ще улесни ИМП в обмена на информация с РЗОК.

Дистанционното отчитане на изпълнителите на ИМП ще бъде достъпно през портала на НЗОК, в секция „Електронни услуги“ – „Подаване на отчети от ИМП“. Интерфейсът на линка „Подаване на отчети от ИМП“ е променен и сочи към Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК на адрес: https://pis.nhif.bg/main.

Договорните партньори на НЗОК ще се отчитат дистанционно през персонализираната информационна система (ПИС) с личен или професионален електронен подпис. Видовете електронни подписи, с които се подписват и се подават отчетни документи в ПИС от изпълнителите на ИМП, саописани на интернет страницата на НЗОК www.nhif.bg, в секциите „За общопрактикуващи лекари“, „За лекарите специалисти“, в секциите „Указания“ – „Видове електронни подписи, с които се подписват и подават отчетни документи в Персонализираната информационна система (ПИС) от изпълнители на ИМП“.

Припомняме, че от първи юли т.г. аптеките, договорни партньори на НЗОК, също подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.

Подобна възможност ще бъде в сила от 1 септември т.г. и за лабораториите. 

Коментари