Публикация

В Плевен запрашеността е над допустимото


Увеличени са нивата на фините прахови частици във въздуха в Плевен. През всички месеци на 2008 г. са регистрирани концентрации, превишаващи допустимите норми.

Това съобщи д-р Ирина Джикова от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

„Най-високите стойности на замърсяване на въздуха през миналата година превишават 3,68 пъти пределните граници”, уточни д-р Джикова.

През 2008 г. са регистрирани общо 181 броя концентрации над нормата, която съгласно Наредба № 9/1999 г. не може да бъде превишавана повече от 35 пъти на година.

Мръсният въздух повишава риска от развитие на алергии, белодробни заболявания и други здравословни проблеми.
Основни източници на замърсяване са промишлеността, транспортът и енергетиката.

Качеството на въздуха в Плевен се следи от автоматична станция.

Следят се показатели като фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди.

 

 

Коментари