Публикация

БГФармА с мерки за насърчаване употребата на генерични лекарства


Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) предлага пакет от основни мерки за насърчаване употребата на генерични лекарства, в подкрепа на оптималното използване на обществените ресурси в здравеопазването:

1. Въвеждане на нормативен механизъм за получаване на реимбурсен статус и цена за генеричните медикаменти, едновременно с разрешението за употреба и пускането на продукта на пазара. По този начин ще се даде възможност за незабавен достъп на пациентите до икономически по-ефективни генерични продукти, ще бъде стимулирана ценовата конкуренция на пазара, което ще доведе до спестявания в бюджета.

2. Освобождаване от регулация на цените на лекарствата, които не се заплащат от обществените фондове. По този начин ще се съкрати времето за достъп на лекарства до пациентите и ще се стимулира конкуренцията на пазара.

3. Премахване на свръхрегулацията при ценообразуване и реимбурсиране на генерични лекарствени продукти.

4. Извършване на промени в нормативната уредба за стимулиране на предписването и отпускането на генерични лекарствени продукти, особено за такива, заплащани от бюджета и обществените фондове.

5. Предоставяне на актуална информация от страна на държавата до лекарите, фармацевтите и пациентите, за социално-икономическите ползи от генеричните лекарства.

 БГФармА приветства заключенията на окончателния доклад на Европейската комисия от проучването на конкуренцията във фармацевтичния сектор, който беше представен в Брюксел на 8 юли.

Health.bg припомня, че ЕК препоръча държавите-членки да ускорят съществено процедурите за одобряване на генеричните лекарства. Според комисията, тези продукти следва автоматично/незабавно да получат статут относно определянето на цената и реимбурсиране, когато оригиналното лекарство вече се ползва от такъв статут, което ще позволи по-бързо пускане на продукта.

Сред останалите препоръки към страните са да предприемат мерки, ако бъде установено, че на тяхната територия се провеждат подвеждащи информационни кампании, поставящи под въпрос качеството на генеричните лекарства; да гарантират, че трети страни не предоставят информация и че при всички случаи предоставената информация не води до забавяне на одобряването на генерични лекарства; както и да насърчат изследването на степента на добавена терапевтична стойност на новите лекарства.

Ръководството на Българската генерична фармацевтична асоциация е на мнение, че въвеждането на тези мерки ще доведе до съществени резултати за обществото, като:

1.Повече спестени средства за по-кратко време за държавата и обществото, намаляване на бюджетните разходи за лекарствена терапия. Спестените средства, могат да бъдат пренасочени за заплащане на скъпоструващи лечения за повече пациенти.

2.Повишаване на пазарната конкуренция между оригиналните и генеричните производители, овладяване ръста на цените, повече стимули за иновации от страна на производителите на оригинални лекарства, повече стимули за навлизане на нови генерични продукти.

3.Повече достъпни лекарства за по-голям брой пациенти и изпълнение на целите на публичното здравеопазване.

Коментари