Публикация

Нов медицински стандарт създава индикатори за измерване на качеството на дейностите в здравеопазването

Проектът е публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването


Нов медицински стандарт формулира индикатори за измерване на качеството на медицинските и управленските дейности в системата на здравеопазването. Проектът е публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването

Ето аккви са основните параметри на новия медицинският стандарт “Индикатори на системата на здравеопазването”. Той включва индикатори, пряко свързани с качеството на медицинската дейност и защита на правата на пациентите. Стандартът съдържа изисквания към персонала, апаратурата, структурите и дейностите, свързани със събирането на информация с цел измерване на качеството на медицинската дейност.

Измерването на качеството е комплекс от дейности, насочени към събиране на информация, която да потвърди, дали са постигнати целите на дадена програма или дейност с оглед подобряване на протичането на процесите в здравеопазването. Получената информация от измерването дава насока за предотвратяване на допуснати несъответствия.

Индикаторите се използват за мониториране на качеството на медицинските и управленските дейности в системата на здравеопазването и представляват инструмент за събиране на данни. Те са част от базата данни за качество на медицинската дейност, насочват вниманието върху резултатите от медицинската помощ, определят, дали е достигнато изискуемото качество на медицинската помощ, гарантират точността на данните, предадени за анализ, и са обективен показател при осъществяването на контрол върху качеството на медицинската дейност.

Предвиждат се три подхода за измерване и оценка на качеството: 

  • структурен подход - отнася се до анализ на входните параметри на системата: помещения, налична техника и оборудване, структурата и квалификация на персонала, на работните екипи и управлението на лечебните заведения, информационна осигуреност и осведоменост;
  • анализ на процеса (изпълнението) - отнася се за дейности, свързани непосредствено с оказването на медицинска помощ като промоция, превенция, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация;
  • анализ на резултатите - отнася се до ефекта от дейностите, водещ до промяна на здравния статус на населението.

Резултатите са най-ценният окончателен критерий за оценка на качеството, тъй като те отразяват полезния ефект от здравните услуги (като снижаване на заболеваемостта, инвалидизацията, смъртността, подобряване на физическото развитие, удовлетвореността на пациента и т.н.).

Вижте целия проект на медицинския стандарт, както и мотивите към него в прикачените файлове по-долу. 

" }-->

Прикачени файлове

Проект на Наредба за утвърждаване ...
Мотиви към проекта за наредбата

Коментари