Публикация

Публикувана е новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за лекарствата

.


В "Държавен вестник" бе публикувана новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето. 

Коментари