Публикация

Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“

В общинската болница ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. Всичко това е безвъзмездната финансова помощ от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за енергийна ефективност


Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков и зам.-министърът на енергетиката АнтонПавлов подписаха договор за изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“ на стойност 302 022 евро. Проектът ще се осъществи с безвъзмездната финансова помощ от Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, гарантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Партньор на община Гулянци по проекта е Норск енерджи - норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност. По проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“ в общинската болница ще бъде изградена термопомпена инсталация, черпателен сондаж, отоплителен кръг и система със слънчеви колектори на покрива. През лятото отоплителната енергия от соларната слънчева инсталация ще се използва за битова гореща вода или ще се охлажда през охладител. Изграждането на инсталацията в общинската болница ще намали значително вредните емисии от обекта и ще повиши енергийната ефективност. Подобряването на болничната инфраструктура ще се отрази на качеството на живот и достъпа до здравни услуги на населението.

Коментари