Публикация

Национална конференция по клинична токсикология с международно участие

Събитието ще се проведе от 20 до 22 ноември 2015 г. в Плевен. Темата е Съвременни акценти върху токсикологичната патология.


ОРГАНИЗАТОРИ:

М У – Плевен и УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен

Асоциация Българска Клинична токсикология

Клиника по Клинична Токсикология „Д-р Дочо Иванов” УМБАЛ - Плевен

ПРОГРАМА:

20 и 21 ноември 2015 г. 15 ч – откриване

Пленарни лекции, доклади, постери

Основна тематика:

1. Церебротоксични отрови

2. Хепатотоксични отрови

3. Алкохол и проблемите произтичащи от него

4. Токсоалергични проблеми

5. Вария

6. Обсъждане на проблеми от клиничната практика – диференциално – диагностични казуси

7. Организационно – методични проблеми - клиничните пътеки и обучението по Клинична токсикология в Медицинските Университети

8. Изготвяне на становища

22 ноември 2015 г. - социална програма

Организационен комитет:

Доц. д-р Евгения Бързашка – 0888 364 789; 0878 364 789;

e-mail: byrzashka@abv.bg

Д-р Катерина Стефанова – 0887 706 477; 0878 706 477;

e-mail: stefanova_tox@abv.bg

Ст. мед. сестра – Мария Гиздовска – 0887 383 321; 0878 667 090;

e-mail: meriami@abv.bg

Д-р Олимпиада Станчева GSM – 0876 48 06 98

e-mail: oli-stancheva@yandex.ua

" }-->

Коментари