Публикация

Изследват по нов начин за рак на простатата в Александровска

Пациентите ще бъдат изследвани за първи път на ПЕТ скенера с маркиран холин - вид радиофармацевтик


Днес, 27 август, в Центъра по позитронна емисионна томография – Компютърна томография /РЕТ/СТ/) на Александровска болница ще бъдат изследвани болни с маркиран холин (11C /18F/-choline). Изотопът се внася за първи път в България от австрийската фирма „Ясон” и е най-новия и ефективен радиофармацевтик за диагностика на простатен карцином.

Простатният карцином /ПК/ е най-честото онкологично заболяване при мъжете и третата причина за смъртност в развитите страни. До сега за неговото диагностициране са използвани само конвенционални образни методи като ултразвук, компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс, чиято прецизност на резултата е до 60%.

Приложението на новата радиоактивна субстанция - маркиран холин с флуор или въглерод в хибридната образна диагностика повишава до голяма степен качеството на функционално-морфологичното изображение и увеличава допълнително с 25% верифицаренето на заболяването.

Проф. дмн Ирена Костадинова, национален консултант и началник на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ "Александровска", обясни, че изследването би могло да се приложи при пациенти с повишени стойности на туморния маркер (простатен специфичен антиген /ПСА/) и няколко отрицателни за тумор биопсии на простатата, за локализиране на тумора. Изследването е с висока клинична стойност, когато при наличие на данни за рецидив (нова поява на заболяването) другите образни методи като ехография, КТ или ЯМР са с неясен или несигурен резултат и когато е необходимо да се прецизира обхвата на тумора - дали е ограничен само в областта на простатата или се е разраснал в други органи и структури - лимфни възли, кости и др. Чувствителността на метода е около 70%, но зависи до голяма степен от стойностите на туморния маркер - колкото по-високи са те, толкова е по-висока възможността за онагледяване на тумора и неговите метастази.Крайният резултат е индивидуализиране на терапевтичния подход при отделния пациент - оперативен, лъче- или химиотерапевтичен.

  • ПЕТ/КТ изследването с маркиран холин се прилага и за планиране на лъчелечението с оглед редуциране или разширяване на облъчваната област и задаване на по-висока доза в самия тумор за неговото унищожаване.
  • При тестуването е възможно трудно ограничаване на тумор от доброкачествена простатна хиперплазия и невъзможност да се детектират огнища по-малки от 5мм. В тези случаи специалистите препоръчват болните де се следят периодично, за да се онагледят ранните промени, преди разпространяване на заболяването.
  • Със средства, получени чрез Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“, в УМБАЛ «Александровска» се изгражда Циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтични субстанции (изотопи). В него освен маркирана глюкоза, ще се произвеждат и радионуклиди за някои специфични заболявания в областта на онкоурологията,ендокринологията, неврологията, кардиологията и др. Собственото изотопно производство е икономически изгодно и значително ще скъси времето за поставяне на диагнозата, което е от решаващо значение за прилагането на адекватна терапия и благоприятна прогноза за пациента.

Коментари