Публикация

Мониторинг на хигиената

Докато методите за почистване и хигиенизиране на повърхности и оборудване в здравеопазването варират, необходимостта да се установи ефективността на почистването е универсална. 


Специалистите, които извършват контрол върху почистването, се нуждаят от бърза и обективна верификация на ефективността на почистването, за да предприемат незабавни корективни действия в съответствие със стандартите. С апарата за експресен хигиенен и микробиологичен мониторинг EnSURE само за 15 секунди се извършва количествена проверка на чистотата на дадена повърхност.

Софтуерът за анализ на данни позволява веднага да се идентифицират проблемните зони в болничното заведение, да се оценят методите и процедурите по почистване и се определят зоните за подобрение.

Коментари