Публикация

Около 100 притежатели на разрешителни за употреба на лекарства подадоха заявления за отстъпки

Въз основа на тези резултати вариантът за договаряне чрез присъединяване към национално споразумение отпада


ОКОЛО 100 ПРИТЕЖАТЕЛИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА УПОТРЕБА ПОДАДОХА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСТЪПКИ. ВАРИАНТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТПАДА

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) благодари на притежателите на разрешителни за употреба (ПРУ), които подадоха заявления за отстъпки по чл.21 от Наредба №10 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т. 1 и т.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето. Въпреки изключително кратките срокове, те и НЗОК успяха да спазят заложените в нормативната база срокове.

Заявления са подали общо 103 ПРУ. По чл. 21, ал. 1, т. 1. от Наредбата заявления са подали 80 ПРУ, които генерират около 85% от разходите на НЗОК за лекарствените продукти, обект на договаряне. ПРУ, които са предпочели договаряне на отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 2 (чрез национално споразумение) от Наредбата, са 23 – съответно около 15 %.

Въз основа на тези резултати вариантът за договаряне чрез присъединяване към национално споразумение отпада и НЗОК преминава към следващ етап на договаряне на отстъпки по реда на Наредбата.

Коментари