Публикация

Излезе проект на Наредба за критериите, по които НЗОК ще плаща лекарства за домашно лечение

Проектът съдържа пакет от критерии, с които да бъдат определени заболяванията, които ще влязат в списъка, определен с решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО.


Проектът на Наредба за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. Проектът е публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването. 

Пълният текст на проекта ще намерите по-долу като прикачен файл. Ето и мотивите на министерството.

Причините за разработване на наредбата са свързани с приети промени в Закона за здравното осигуряване, с които се залага ангажимент на министъра на здравеопазването за утвърждаване на критерии, по които да бъдат определени конкретните заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща за домашно лечение на пациентите лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Проектът съдържа пакет от критерии, с които да бъдат определени заболяванията, които ще влязат в списъка, определен с решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО.

Предложените критерии включват задължителното условие за заболяването да е приложимо лечение в домашни условия.

Като втори критерий е заложено да бъде направена оценка на резултатите от провеждане на лечение на заболяването в домашни условия, като за включване на заболяването в списъка е предложено да са налице ползите от провеждане на домашно лечение по минимум 4 от общо 7 показателя, а именно: удължаване на продължителността на живота на пациентите; подобряване на качеството на живота на пациентите; намаляване на усложненията от заболяването; намаляване на честотата и/или продължителността на временната неработоспособност при пациентите; намаляване на риска от настъпване на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 и над 50 на сто при пациентите, или отлагането им във времето; намаляване на необходимостта от хоспитализиране на пациентите; допълнителни терапевтични ползи и/или удобства за пациентите.

Съвкупното прилагане на тези показатели дава възможност за обективна оценка на очакваните резултати от провеждането на домашно лечение, с оглед целесъобразността от реимбурсиране с обществени средства. Включването в комплекса от показатели на оценка на риска от настъпване на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 и над 50 на сто при пациентите е в унисон с приетото в Закона за социално подпомагане определение за лица с трайни увреждания – т. 4 към § 1. от Допълнителна разпоредба на Закона за социално подпомагане.

Като отделно условие е предложена група от 5 критерии, от които за включване на дадено заболяване в списъка за реимбурсиране от НЗОК на домашно лечение следва да са изпълнени минимум 3. Това включва:

1.за заболяването да има утвърден ред за диспансерно наблюдение и за проследяване на ефекта от прилаганото домашно лечение – с предложения критерий се цели гарантиране проследяване на ефекта от провежданото домашно лечение, което се реимбурсира с обществени средства;

2.заболяването спада към някой от класовете болести по МКБ 10, които заемат водещо място (предлагаме това да са първите шест места) в структурата на смъртността по причини за умирания или в структурата на хоспитализираната заболеваемост или в структурата на първично инвалидизираните лица в Република България за последните 3 години - с този критерий даваме предимство на класовете болести със социално-значими заболявания, които са сред водещите по причини за смърт, по причини за хоспитализирана заболеваемост или по причини за първично инвалидизиране.

3.заболяването заема водещо място (предлагаме да са първите шест места) в структурата на смъртността по причини за умирания в съответния клас болести по МКБ 10 - с този критерий се оценяват не само заболяванията от класовете болести, които заемат водещо място по предходния показател, но и заболяванията от всички /и от останалите/ класове болести по МКБ-10. По този начин следва да няма риск от отпадане на заболявания, които имат дял в структурата на смъртността, но не попадат в съответен клас болести по предходния критерий.

4.за заболяването се прилагат протоколи за лечение/терапевтични схеми на поведение - с този критерий залагаме за заболяването да има утвърдени и приложими протоколи за терапевтично поведение, които да включват прилагането на домашно лечение.

5.хода на заболяването води до усложнения, чести хоспитализации или трайно намалена работоспособност или степен на увреждане 50 и над 50 на сто при пациентите - с този критерий предлагаме да бъде заложена оценка за конкретното заболяване по отношение неговото протичане и прогноза.

Наредбата въвежда критерии за включването и на редки заболявания в списъка. С оглед тяхната специфика за тях не се предвижда да се прилагат част от посочените за останалите заболявания показатели, които не са относими към редките заболявания. Освен това се въвежда изискването заболяването да е включено в Списъка на редките заболявания, който се утвърждава от министъра на здравеопазването по реда на Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания.

Отделен ред предлагаме да бъде предвиден и с оглед осигуряване на възможност за включване в списъка на състоянията, свързани с наличие на трансплантиран орган или тъкан, за които на настоящия етап НЗОК заплаща лекарства, както и състоянията с формиран изкуствен отвор /пациенти със стома/, за които НЗОК заплаща медицински изделия.

Основната цел на разработената наредба е гарантиране достъп на пациентите с определени заболявания до лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК, както и осигуряване на прозрачни условия за включване на заболяванията в Списъка по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, на базата на обективни критерии за възможностите за лечение, характера на заболяването и целесъобразността от осигуряване на обществени средства за реимбурсация на ефикасно и ефективно домашно лечение.

Очакваните резултати от въвеждането са свързани с оптимизиране реда за включване на заболявания в списъка на заболяванията, по който НЗОК реимбурсира за домашно лечение лекарства, медицински изделия и диетични храни, както и създаване на условия за достъп на нуждаещите се пациенти до лекарства, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение. По този начин ще се подкрепи реализацията на националните здравни цели, заложени в Концепцията „Цели за здраве 2020“, насочени към устойчиво подобряване на здравните показатели на населението.

Във връзка с промени в Закона за здравното осигуряване, новата уредба замества досегашния ред за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни, като необходимите финансови средства за това следва да бъдат предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за следващата календарна година.

Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма връзка с него.  

Прикачени файлове

Наредба за критерии, по които НЗОК ще плаща лекарства за домашно лечение

Коментари