Публикация

Открита процедура за присъждане на годишна парична награда на студенти по Фармация

Срокът за подаване на документи е от 15 до 30 септември 2015 г., вкл.


Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за годишна парична награда на студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” съгласно приетите с решение на Управителния съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодна награда на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”“.

Процедура:

Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране.

Срок за подаване на документите:

Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодната награда на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2015 г., вкл.

За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Pravila_nagradi_studenti.pdf
Pravila_nagradi_studenti.pdf

Коментари