Публикация

Прокуратурата възложи проверка на обектите за обществено хранене


Върховната административна прокуратура възложи на главния държавен здравен инспектор да извърши чрез регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) проверка в заведенията за обществено хранене, като особено внимание се обърне на местата за бързо хранене, както и обектите, осигуряващи  хранене на деца и ученици (лагери и др. организирани форми на почивка).

Това съобщи Министерството на здравеопазването, което подготвя указанията до РИОКОЗ за конкретните пунктове, по които да се осъществи проверката:

 1. Спазване на хигиенните изисквания за съхранение на суровините, подготовка и приготвяне на храните, предлагане на храните и съхранение на готовата продукция;
2. Спазване на технологията на приготвянето на храните;
3. Въведена ли е и как се прилага системата за управление на безопасността на храните – добра практика за производство на храни и система или процедури за анализ на опасностите и за контрол в критичните контролни точки;
4. Санитарно-хигиенно състояние на обектите;
5. Здравно състояние на персонала – лична здравна документация.

Коментари