Публикация

Семинарът “Know More – Involve More” за ролята на младежките работници в общността

Водещи обучители по неформално образование от Италия, Испания, Турция, Румъния, Великобритания, Естония, Латвия, Гърция и България дискутираха ролята на младежкия работник в различните държави.


Проектът “Know More – Involve More” събра в Албена 37 млади хора от 9 държави, които дискутираха ролята на обучителите на млади хора и добри практики за младежки инициативи на местно ниво от различни региони на Европа. Координатор на проекта е Сдружение " Надежда ЦРД" - София. В семинара участваха водещи обучители от Италия, Испания, Турция, Румъния, Великобритания, Естония, Латвия, Гърция, България. Проектът се осъществи благодарение на подкрепата на Програма “Еразъм+”. 

По време на проекта бе направена оценка на програмите за млади хора чрез въпросник към всички участници, който включваше описание на техните постижения и трудности, свързани с реализирането на програми за младежи, добри практики, какво мотивира младите хора за участие, кой им помага, какви иновативни методологии използват в работата си.

Младежите дискутираха ролята на младежкия работник в различните държави – статут, дейностите, в които се включва и инициира самостоятелно, граници на въздействие, партниране с възрастни и институции.

Според Диляна Вучкова от организацията координатор: "Младежките работници постигнаха договореност за важността на участието им в местни инициативи, като представят гледна та точка на младите в общността." Марияна Георгиева, един от участниците в семинара, сподели, че работата в мрежа с други младежки организации позволява не само споделяне на ресурси, но има и окуражаващ и подкрепящ ефект за самите обучители. 


В рамките на семинара бяха разработени, като проекти идеи, няколко важни за младежите теми: младежка безработица, работа с уязвиви групи със специален фокус мигранти, партньорство и младежки обмени между балтийските и балканските държави, включването на изкуствата като начин за изразяване, работа с деца с асоциални прояви.

Водещи на семинара бяха двама експерти с опит в младежки проекти и политики от Румъния, които чрез иновативни методи на работа, подпомогнаха участниците да достигнат до развитие на идеите си в бъдещи иниациативи.


Коментари