Публикация

Публикуван е проект на Наредба за здравните кабинети в градини, училища и социални служби

С нея ще бъде отменена Наредба № 3 от 2000 г., която е издадена на основание на отменения Закон за народното здраве.


На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект на Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях. С нея ще бъде отменена Наредба № 3 от 2000 г., която е издадена на основание на отменения Закон за народното здраве. 

В проекта на наредба се определят:

- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети в детските градини, училищата и социалните услуги;

- здравните изисквания към здравните кабинети, изискванията към оборудването и консумативите в тях;

- документацията, която се води в здравните кабинети.

В проекта на наредба:

1. са разписани правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети, както и дейностите ще се извършват в здравните кабинети. Също така е определена горна граница за брой обслужвани деца/ученици (до 200 деца и до 800 ученици) от един медицински специалист в здравния кабинет на една или повече детски градини или едно или повече училища за осемчасов работен ден;

2. списъкът на лекарствените продукти и медицинските изделия е изцяло обновен. Освен това е дадена възможност за осигуряване на допълнителни видове и количества лекарствени продукти и медицински изделия въз основа на препоръка направена от лекаря, провел профилактичния преглед на детето/ученика, което е отразено в Талона за проведен профилактичен преглед;

3. се регламентира обучението на медицинските специалисти от здравните кабинети, като се осигурява задължително обучение за оказване на първа помощ при спешни състояния в център за спешна медицинска помощ, както и за проблемите на профилактиката на болестите, промоцията на здраве и по спазване на хигиенния и противоепидемичния режим, съответно в регионалните здравни инспекции и/или в Националния център по обществено здраве и анализи.

4. лицата, които работят в здравните кабинети със съдействието на директора на детската градина и училището изискват от родителя, настойника или лицето, полагащо грижи за детето/ученика, в периода от месец септември до края на месец декември на всяка календарна година да предоставят талоните за проведени от личните лекари профилактични прегледи.

Пълният текст на проекта и приложенията към него вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект на Наредба за здравните кабинети

Коментари