Публикация

XVIII Национален конгрес по ултразвук в медицината (ПРОГРАМА)

Научният форум се провежда в Сандански на 01-04 октомври 2015 г.


ЧЕТВЪРТЪК - 1 ОКТОМВРИ

14.00-16.00 Регистрация

ПЕТЪК - 2 ОКТОМВРИ

ЗАЛА 1

УЧИЛИЩЕ ПО УЛТРАЗВУК

 • 9.00-9.20 Образно базиран “Stage-specific” подход за лечение на абдоминалната кистична ехинококоза. Б. Големанов
 • 9.20-9.40 Хепатоцелуларен карцином (HCC). Диагностично терапевтични стратегии и ролята на абдоминалната ехография. Случаи от практиката. С. Ханджиев 9.40-10.00 Ендоскопски ултразвук при болести на панкреаса. Б. Големанов 10.00-10.20 Инвазивни процедури под ехографски контрол при заболявания на панкреаса. Й. Генов 10.20-10.45 Симпозиум на фирма Infomed. 10.45-11.15 Кафе пауза
 • 11.15-11.35 Ехографски белези на тиреоидния карцином - основа за стадиране и диференциална диагноза. Р. Ковачева
 • 11.35-11.55 Ултразвукова диагностика на периферни лимфни възли при пациенти с малигнен меланом - „Берлински критерии”. И. Гергов.
 • 11.55-12.15 Автоматизиран обемен ултразвуков скенер за диагностика в мамологията, ABVS-нов подход в изобразяването и интерпретацията на лезиите в гърдата. И. Гергов
 • 12.15-12.35 Торакална ехография - общи принципи. Р. Петков 12.35-13.20 Симпозиум на фирма Инфинита. Теми : 1. Най- новите иновации и патенти на Mindray в помощ на ехографиста. 2. Демонстрация на живо на нормална фетална морфология за оценка на бременност във 2-ри триместър. Лектор : Д-р П. Чавеева
 • 13.20-14.15 Обяд

УЧИЛИЩ Е ПО ДОПЛЕР

 • 14.15-14.35 Тумори на бъбреците - конвенционална, Доплер и контраст-усилена ехография. Р. Джераси
 • 14.35-14.55 Реноваскуларна хипертония. Р. Кръстева
 • 14.55-15.15 Трансплантиран бъбрек. М. Любомирова
 • 15.15-15.35 Еректилна дисфункция при ХБЗ. Б. Богов
 • 15.35-16.20 Симпозиум на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ.
 • 16.20-16.50 Кафе пауза
 • 16.50-17.10 Доплер ехография на аорта в норма и патология.Н. Григоров
 • 17.10-17.30 Доплер ехография при портална хипертония. А. Алексиев.
 • 17.30-17.50 Прехепатална портална хипертония. Доплерова характеристика на венозния кръвоток. Б. Големанов
 • 17.50.-18.10 Доплерови параметри за оценка на взаимовръзката черен дроб - бъбреци. Д. Попов
 • 18.10-18.30 IMT – метод на измерване, възможни грешки и диагностична стойност. Ю. Петрова
 • 20.00 Официална вечеря

КОНГРЕСНА ПРОГРАМА

СЪБОТА - 3 ОКТОМВРИ

ЗАЛА 1

 • 8.45-9.00 ОТКРИВАНЕ – Р. МИТОВА
 • 9.00-10.30 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ - ЧЕРЕН ДРОБ – I- ПРЕДСЕДАТЕЛИ : Проф. Н. Григоров, Доц.Й. Генов
 • 9.00-9.15 HCC – още за диагнозата. Р. Митова, Й.Генов, Н.Григоров, К.Павлов, Г.Танева, П.Гецов, И.Терзиев, Д.Сотиров
 • 9.15-9.30 Първични тумори на черния дроб и перкутанно аблативно лечение: 18-годишен опит. К. Павлов, Й.Генов, Н. Григоров, Р.Митова, Г. Танева, Д. Димитров, М. Спасов, С. Стойчев, Д. Сотиров, И. Терзиев, П. Гецов
 • 9.30-9.45 Алкохолни аблации под контрастно - ехографски контрол след проведена термоаблация на хепатоцелуларни карциноми в напреднал стадий. Н. Цонев, Ц.Митев, П. Василев, Н.Григоров
 • 9.45-9.55 Алкохолни аблации на билиарен кистаденом и кистаденокарцином под контрола на контрастно- усилена ехография . Ц. Митев, Н. Цонев, Г. Вълчева, П. Василев, Н. Григоров
 • 9.55-10.05 BCLC – универсален сценарий или средство за вземане на индивидуални решения. К. Павлов, Р. Митова, Й. Генов, Д. Сотиров, И.Терзиев
 • 10.05-10.15 Невроендокринни тумори под контрол - мултимодален подход. И. Боева, Й.Генов, Р. Митова, К. Павлов, Р. Кръстева
 • 10.15-10.30 Дискусия
 • 10.30-11.15 Симпозиум на EWOPHARMA: „Мястото на CEUS в проследяването на чернодробната цироза. HCC vs. ICC – мястото на quantification software (Vuebox by BRACCO) в диференциалната диагноза“.
 • 11.15-11.45 Кафе пауза

ЗАЛА 1

 • 11.45-12.45 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ - ЧЕРЕН ДРОБ - II
 • ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Доц. С. Ханджиев, Доц. А. Алексиев
 • 11.45-11.55 Синдром на Budd Chiari – ехографска и Доплер диагноза с предимства при проследяването. Доклад на случай с благоприятен изход и преглед на литературата. Н. Цонев, Г. Вълчева, Ц. Митев, Т. Комитова, Р. Вълкова, Н.Григоров
 • 11.55-12.05 Изолирана форма на чернодробна туберкулоза – case report и преглед на литературата. С. Ханджиев, Й. Попов
 • 12.05-12.15 Първичен тумор на черния дроб с невроектодермален произход при пациентка с туберкулоза – клиничен случай. И. Иванова, В. Драганов, Д. Динев, Д. Ганчева, М. Атанасова, И. Шалев, И. Коцев, П. Бочев, П. Генев
 • 12.15-12.25 Бенигнени лезии на черен дроб - лесна диагноза или предизвикателство. Р. Христова, Й. Генов, Р. Митова, Г. Танева, К. Павлов, И. Терзиев, П. Гецов
 • 12.25-12.45 Дискусия
 • 12.45-13.30 Симпозиум на фирма S&T.
 • 13.30-14.30 ОБЯД

ЗАЛА 1

 • 14.30-16.00 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ – ПАНКРЕАС И РЕТРОПЕРИТОНЕУМ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Доц. Б. Големанов, д-р Р. Митова
 • 14.30-14.45 Нехочкинов лимфом ( НХЛ). Класификация. Място на перкутанната абдоминална насочена под ултразвуков (УЗ) контрол дебелоиглена биопсия (ДИБ) с представяна не случаи. С. Ханджиев, Ж. Георгиева.
 • 14.45-15.00 Невроендокринни тумори - ехографията в диагностичния процес. Н. Цонев, Г.Вълчева, Ц. Митев, П. Василев, Т. Комитова, И. Петров, Г. Вълчева
 • 15.00-15.10 Случай на автоимунен панкреатит, асоцииран с автоимунен хипофизит и улцерозен колит. Г. Танева, К. Павлов, Й. Генов, Р. Митова, П. Пенчев, Б.Владимиров, И. Терзиев, П. Гецов, В. Налджиева, Р. Шигарминова
 • 15.10-15.20 Зад маската на хроничния панкреатит - клиничен случай. Н. Мумджиев, Й. Генов, Р.Митова, Г. Танева, К. Павлов, Б. Владимиров, Д. Сотиров, П. Гецов, И. Терзиев
 • 15.20-15.30 Ретроперитонеалният липом - да не го пропуснем. Р. Стефанов, П. Петкова
 • 15.30-15.40 Комплетна руптура на слезката - ехографска диагноза и проследяване в критично състояние на пациента. Г. Тодоров, И. Петров, Р. Вълкова, Н. Цонев, Х. Христов, И. Копчева
 • 15.40-16.00 Дискусия
 • 16.00-16.25 Симпозиум на Berlin Chemie.
 • 16.25-17.00 Кафе пауза

ЗАЛА 1

 • 17.00- 18.00 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ – ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ, ПЕДИАТРИЯ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛИ : Доц. Д . Попов, Доц. Е. Пантелеева
 • 17.00-17.15 Стомашна неоплазма при негативни биопсии - а сега накъде? Клинични случаи. Я.Валериева, Б. Големанов, П. Гецов, И. Терзиев, Й. Генов, Б. Коруков, Б. Владимиров
 • 17.15-17.25 Клиничен случай на пациент с лимфом на тънко черво. Н. Боянов, Д. Димитрова
 • 17.25-17.35 Възможности на абдоминална ехография при панкреасни заболявания в детска възраст. Е. Пантелеева
 • 17.35-17.45 Диагностична стойност на абдоминалната ехография за оценка на чернодробната болест при муковисцидоза. Е. Пантелеева
 • 17.45-18.00 Дискусия

ЗАЛА 2

 • 9.00-10.30 НЕФРОЛОГИЯ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Проф .Б. Богов, Доц. Р. Джераси, Доц. Р. Кръстева
 • 9.00-9.15 Съдови усложнения след ПББ на нативен бъбрек. Петгодишен клиничен опит. М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов, Е. Андреев
 • 9.15-9.30 Ехографски образи при миеломен бъбрек. М. Николова, А. Илиев, В. Миленова, Н. Гергинова, Е. Андреев, Р. Джераси, Р. Кръстева, Б. Богов
 • 9.30-9.45 Инфекциозни заболявания с хепатоспленомегалия като причина за остра бъбречна недостатъчност. М. Николова, В. Миленова, И. Радева, Р. Чипева, Р. Кръстева, Б. Богов
 • 9.45-10.00 Хидронефроза или пионефроза? В.Миленова, Р. Кръстева, Б. Богов, Р. Тодоров, В. Димитрова, А. Влахова, А. Карамфилова
 • 10.00-10.30 Дискусия
 • 10.30-11.15 Симпозиум на EWOPHARMA: „Мястото на CEUS в проследяването на чернодробната цироза. HCC vs. ICC – мястото на quantification software (Vuebox by BRACCO) в диференциалната диагноза“. /Зала 1/.
 • 11.15-11.45 Кафе пауза

ЗАЛА 2

 • 11.45-12.45 НЕФРОЛОГИЯ - II ЧАСТ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Проф.Б. Богов, Доц. Р. Джераси, Доц.Р. Кръстева
 • 11.45-11.55 Остър пиелонефрит с периренална течна колекция. Р. Кръстева, Г. Маркова, М. Николова, М. Христова, Б. Богов
 • 11.55-12.05 Контраст- усилена ехография при трима болни с Von Hippel-Lindau. Р. Джераси, Т. Цочева, М. Николова, М. Стоянова, Р. Кръстева, М. Крупев, Б. Богов
 • 12.05-12.15 Контраст- усилена ехография при двама болни с туберозно склероза. Р. Джераси, Т. Цочева, М. Николова, Р. Кръстева, Б. Богов
 • 12.15-12.25 Ключово място на ултразвуковото изследване при случай на дете с единствен бъбрек и артериална хипертония. А. Буева, Т. Лисичкова, Е. Христов
 • 12.25-12.35 Вроден мегауретер в детска възраст. А. Буева
 • 12.35-12.45 Дискусия
 • 12.45-13.30 Симпозиум на фирма S&T. /Зала 1/
 • 13.30.14.30 Обяд

ЗАЛА 2

 • 14.30-15.30 EНДОКРИНОЛОГИЯ
 • 14.30-14.45 Тиреоидит на Ридел – място на ехографията при диагнозата и проследяване ефекта от лечението . Р. Ковачева, Р. Б. Иванова, Р.С. Иванова, А. Шинков, Й. Влахов, А-М. Борисова
 • 14.45-15.00 Клиничен случай на токсичен аденом в комбинация с папиларен карцином на щитовидната жлеза. З. Каменов, К. Атанасова, А. Гатева, Я. Асьов
 • 15.00-15.15 Перкутанна етанолова склерозираща терапия под ултразвуков контрол на единични метастатични шийни л.в. от диференциран щитовиден карцином- метод на лечение при селектирана група болни. Н. Райков, Б.Чаушев, А. Райкова Св. Тодоров, Д. Малчева, С. Вичева
 • 15.15-15.30 Дискусия
 • 16.00-16.25 Симпозиум на Berlin Chemie. /Зала 1/
 • 16.25-17.00 Кафе пауза

ЗАЛА 3

 • 9.00-10.45 РЕВМАТОЛОГИЯ
 • 9.00-9.15 Сонографска характеристика на тофите при подагра. Р. Несторова
 • 9.15-9.30 Роля на мускулоскелетната ехография в диференциалната диагноза на болки в тазобедрената област. П.Тодоров, С. Терзийска, А. Баталов
 • 9.30-9.45 Роля на мускулоскелетната ехография в дифаренециалната диагноза на мекотъканния ревматизъм. П. Тодоров, С. Терзиийска, А. Баталов
 • 9.45-10.00 Еластография при склеродермия- нов ултразвуков подход за оценка на кожното засягане. Р. Каралилова, А. Баталов
 • 10.00-10.15 Ултразвукова оценка на ентезното засягане при спондилоартрити. Р. Каралилова, А. Баталов
 • 10.15-10.30 Сонографска оценка на уврежданията на рамото в ревматологичната практика. М. Николова, Р. Несторова
 • 10.30-10.45 „Синдром на карпалния канал” – ролята на ултрасонографското изследване в ревматологичната практика. В. Попова, А. Баталов, З. Въжев, Д. Баташки, И. Яков, Й. Рончев, К. Краев
 • 10.30-11.15 Симпозиум на EWOPHARMA: „Мястото на CEUS в проследяването на чернодробната цироза. HCC vs. ICC – мястото на quantification software (Vuebox by BRACCO) в диференциалната диагноза“. /Зала 1/.
 • 11.15-11.45 Кафе пауза

ЗАЛА 3

 • 11.45-12.45 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
 • ТЕМА : ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ВРОДЕНИ ДЕФЕКТИ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
 • 11.45-12.05 Ултрузвуково изследване на плода в първи триместър . П. Чавеева, В. Стратиева, М. Искилиева, А. Щерев
 • 12.05-12.25 Образни методи за диагностика, оценка и дългосрочна прогноза на дефекти на централната нервна система. М. Янкова, П. Чавеева, В. Стратиева
 • 12.25-12.45 Ултразвуков скринингов модел за идентифициране на високорискови бременни за прееклампсия при едноплодна и двуплодна бременност. В. Стратиева
 • 12.45-13.30 Симпозиум на фирма S&T. /Зала 1/
 • 13.30.14.30 Обяд

ЗАЛА 3

 • 14.30-16.00 КАРДИОЛОГИЯ,ПУЛМОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ – І 
 • 14.30-14.45 Ехокардиографски контрол при сърдечна ресинхронизираща терапия (CRT). С. Марчев 14.45-15.00 Характеристики на Стрес – индуцираната (Такоцубо) кардиомиопатия в България. С. Марчев 
 • 15.00-15.15 Промяна на оперативната тактика при хирургично лечение на митралната регургитация- какво може 3D интраоперативната трансезофагеална ехокардиография? Я. Гецов 
 • 15.15-15.30 Ултразвуков контрол при канюлиране на централни вени.Й. Ямакова
 • 15.30-15.45 Ятрогенно причинена артерио-венозна фистула /дясна ренална артерия и долна празна вена/ -диагностика и терапевтично решение. К. Маринов, И. Петров
 • 15.45-16.00 Торакален ултразвук в диагностиката на остра дихателна недостатъчност. Р. Петков
 • 16.00-16.25 Симпозиум на Berlin Chemie. /Зала 1/
 • 16.25-17.00 Кафе пауза
 • 17.00-17.20 КАРДИОЛОГИЯ,ПУЛМОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕРИФЕРНИ СЪДОВЕ – І I
 • 17.00-17.15 Невросонографска диагностика на аортна дисекация при пациенти с остър исхемичен инсулт. Е. Василева, Е. Ваврек, З. Николова, Г. Партенов
 • 17.15-17.30 Flow mediated dilatation при болни с предиабет и захарен диабет тип 2. Ю. Петрова, З. Каменов, С. Начева
 • 17.30-18.00 Дискусия

Коментари