Публикация

Здравното министерство публикува проект на Национална здравна стратегия 2020

Тя предвижда интегрирана спешна помощ и въвеждане на електронно здравеопазване


На сайта на Министерството на здравеопазаването е публикуван Проект на Национална здравна стратегия 2020.  

Основните мерки са насочени към подобряване на достъпа и преодоляване на здравните неравенства чрез развитие на интегрирана система за спешна помощ, оптимизиране на болничната и извънболничната помощ, развитие на електронното здравеопазване, ефективна лекарствена политика, подобряване на качеството на медицинската помощ и безопасността на пациентите. Изпълнението на мерките цели повишаване на ефектив- ността на системата и справедливо разпределение на ресурсите спрямо потребностите на населението.

Пълният текст на проекта, както и доклада на министър Петър Москов можете да видите в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Доклад на министър Петър Москов
Проект на Национална здравна страт...
План за действие

Коментари