Публикация

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Прието на заседание на НСЦРЛП, проведено на 26.06.2015 г., Протокол № 136/16.09.2015 г.


Фармако-терапевтични ръководства за лечение на неврологичните заболявания са изработени въз основа на приетите национални консенсуси за диагностика и лечение на редица неврологични заболявания: мозъчно-съдови заболявания (2013 г.), имуномедиирани полиневрити и полиневропатии (2013 г.), неврологично обусловени болки (2010г.), множествена склероза (2015 г.), епилепсия (2014 г.), паркинсонова болест (2013 г.), деменции (2015 г.), детска церебрална парализа (2014 г.), първични типове главоболие (2009 г.);алгоритмите за диагностика и лечение на неврологични заболявания(2012) и актуалните основните ръководства по неврология (Неврология, 2012). Гореизброените национални консенсуси за диагностика и лечение са изработени от групи експерти невролози, представяни са на Национални конгреси и конференции на Българското научно дружество по неврология, като диагностиката на болестите е съобразена с международните правила, а терапията им- с регистрациятана лекарствените продукти спроред проведените клинични проучвания, доказващи ефективност и безопасност, както и според международни консунсуси и правила. Утвърдените български консенсуси за диагностика и лечение на неврологичните заболявания са основа на алгоритми за диагностиката и лечението им в неврологичните клинични пътеки на НЗОК (№1-№22 и № 116). Неврологичните заболявания са включени в Наредба №38 на МЗ за ллечение в извънболничната медицинска помощ. 

Прилагат се 13 фармако-терапевтични ръководства, съдържащи информация относно характеристика на заболяванията, общи и епидемиологични данни, критерии за поставяне на диагноза, диференциална диагноза, терапия, вкл. лекарствена терапия и контролиране и лечение на нежеланите лекарствени реакции, критерии за оценка на ефективността на прилаганата терапия: 

1. Мозъчни инсулти 

2. Заболявания на периферната нервна система: неврити и невропатии 

3. Болки в шията, гърба и кръста 

4. Невроинфекции- менингити и енцефалити (бактериални и вирусни) 

5. Левкодистрофии, невролипидози и церебеларни дегенерации 6. Дегенеративни заболявания на ЦНС 7. Деменции 

8. Заболявания на невромускулното предаване 

9. Невромускулни заболявания 2 

10. Множествена склероза 

11. Епилепсия 

12. Детска церебрална парализа 

13. Главоболие

Целият документ можете да свалите от прикачения файл!

" }-->

Прикачени файлове

Farmako_Nevrologichni.pdf

Коментари

Изключително полезен материал. Трябва да стане достояние на всички невролози.