Публикация

​Тържествено честване на празника на МУ-Плевен на 2-ри ноември в зала „Магнум“

С плакет „За заслуги към университета“ ще бъдат удостоени петима представители на академичната общност, придобили научната степени


Празникът на Медицински университет – Плевен отбелязва „рождената дата“ на висшето училище и произхожда от факта, че на 31.10.1974 г. се е състояло Тържественото откриване на Медицинския факултет в град Плевен в структурата на Медицинска академия – София с обучение по една специалност - „Медицина”. От 2004 г., с решение на 39-тото Народно събрание, благодарение на разкрития Факултет „Обществено здраве“, Висшият медицински институт в Плевен е преобразуван в университет с два факултета – „Медицина“ и „Обществено здраве“. А понастящем университетът има развита структура от три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”, както и Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение. Провежда се обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности.

С решение на Академичния съвет датата 31 октомври е заложена като празнична в Академичния календар на МУ-Плевен. С Решение на Ректорския съвет празникът на висшето училище тази година ще се чества на 02 ноември, понеделник, който ще остане учебен и работен ден.

От 2011 година въз основа на новия Закон за развитието на академичния състав в РБългария, МУ-Плевен разработи и утвърди Правилник за развитието на академичния състав във висшето училище. Вече пет години в университета успешно се провеждат процедури за развитие на преподавателските кадри. Към днешна дата, от влизане в сила на закона и правилника за неговото приложение, общият брой на защитилите образователно-научна степен „Доктор“ е 54; на придобилите научна степен „доктор на науките“ – 13; на заелите академичните длъжности „гл. асистент“ – 8; „доцент“ – 46 и „професор“ – 20.

За пореден път, на Празника на МУ-Плевен, ще се проведе официална церемония по тържествено връчване на награди за академично развитие на представителите на академичната общност, които през изминалата една година са придобили научни степени и са заели нови академични длъжности. С плакет „За заслуги към университета“ ще бъдат удостоени петима представители на академичната общност, придобили научната степен „Доктор на науките” и заели академичната длъжност „Професор”. С плакет на МУ-Плевен висшето училище ще удостои 14 представители на академичната общност, заели академичната длъжност „Доцент”, 1 (един) „Главен асистент“, както и 10 преподаватели, придобили научно-образователната степен „доктор“.

Тържественото честване на празника на МУ-Плевен ще протече при следната програма:

14.00 ч – Начало на Празника с внасяне на символите и посрещане на Ръководството с химна на академичната общност

14.00 – 15.00 ч - Официална церемония по награждаване с плакети на представителите на академичната общност, придобили нови научни степени и академични длъжности през изминалата година

15.00 – 16.00 ч – Празничен концерт на Плевенска филхармония - „Концерт от бисове“ със солист Чавдар Вълков, цигулка.

" }-->

Коментари