Публикация

Нова наредба дава право на касата да глобява болници, ако пациентите са недоволни

НЗОК системно ще проучва удовлетвореността на хората от медицинските услуги по специална методика


Ако пациентите системно са недоволни от дадено лечебно заведение и то наистина нарушава принципите на качество, заложени в Националния рамков договор, управителят на НЗОК ще може да му налага финансови глоби или дори да прекратява договора си с него. Това предвижда проект на Наредба за проучване на удовлетвореността на пациентите (пълният текст можете да видитие по-долу в прикачения файл), който е публикуван за обсъждане от Министерството на здравеопазването. Наредбата се разработва заради промени в Закона за здравното осигуряване, които задължават управителя на НЗОК да проучва дали пациентите са доволни от медицинските дейности, за които касата плаща. Проучването на удовлетвореността ще се извършва по методика, разписана в наредбата. 

Методиката има за основна цел да въведе модел за оценка на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности в болничната помощ, който отговаря на следните изисквания: 

1. Възможно най-висока степен на обективност 

2. Представителност за изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, (на равнище лечебно заведение или отделна структура, в зависимост от решението на възложителя) 

3. Надеждност на резултатите 

4. Обхват на основните компоненти, заложени в критериите за качество на медицинската помощ, съгласно чл. 35, ал.2 от ЗЗО 

Оценката на удовлетвореността на пациентите се осъществява на базата на стандартизирани въпросници, които отговарят на следните изисквания: 

1. отчитат приоритетните за целите на оценката индикатори, които дават обективна обратна връзка от пациентите по основните компоненти на удовлетвореността (в зависимост от дефинирането й). 

2. минимизират отказите: т.е., са достатъчно кратки и постигат по-активно участие на пациентите. 

3. основните индикатори ползват идентични скали, които позволяват сравнимост на резултатите и изчисляване на единен индекс за оценка на удовлетвореността на пациентите. 

В обхвата на методиката са включени лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, както и комплексните онкологични центрове, центровете за кожно-венерически заболявания, диализните центрове и лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ – диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и медико-дентални центрове, амбулатории за първична и специализирана извънболничната помощ медицинска помощ.

Методиката за проучване на удовлетвореността на пациентите определя как ще се осъществи процесът на подбор на пациентите, какъв брой трябва да бъдат интервюирани, за да се осигури представителна и надеждна информация, как да бъде организиран самият процес по достъп до информация за пациентите и как да се осъществи тяхното интервюиране. Необходимите финансови средства за прилагането на наредбата за проучване удовлетвореността на пациентите са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година. От прилагането на нормативния акт не се очакват финансови резултати. Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са осигуряване на ефективен механизъм за включване на потребителската оценка като част от контрола на качеството на оказваните здравни услуги от изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК. 

Промените в ЗЗО дават възможност на НЗОК, на база резултатите от проведеното проучване, в случаите на установена системна неудовлетвореност на пациентите от оказаните медицински дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, заплатена от бюджета на НЗОК, и след оценка на критериите за качество на медицинската помощ, регламентирани в НРД, и установяване на нарушаването им да наложи финансова санкция или да прекрати договор със съответния изпълнител на медицинска помощ. Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз.

Прикачени файлове

Наредба за проучване на удовлетвор...

Коментари

КАК ЩЕ СЕ ПРАВИ ОЦЕНКА НА РАБОТА БЕЗ ПРИЕТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА?САМО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ Е НЕДОСТАТЪЧЕН

Наредбата няма да промени качеството на здравеопазването. Само ще растат дълговете на болниците.

Чудесно! Да се надяваме, че ще останат само добрите, знаещите медици. Пациентите имат нужда от това.

Така е, когато няма ясни критерии...

Нож с две остриета.