Публикация

НЕ 4 + СА 125 + ROMA индекс

HЕ4 (Human Epididymis protein 4) се открои през последните години като обещаващ биомаркер с няколко приложения по отношение на карциномите на яйчника и на ендометриума.


HЕ4 (Human Epididymis protein 4)

се открои през последните години като обещаващ биомаркер с няколко приложения по отношение на карциномите на яйчника и на ендометриума.

Ранен маркер с висока специфичност и чувствителност по отношение на карцинома на яйчника

  • Øкато самостоятелен туморен маркер, HЕ4 има най-висока чувствителност (при специфичност 75%) за откриване на овариален карцином, особено в безсимптомния стадий I
  • ØHЕ4 е с по-висока чувствителност в ранния стадии на ендометриален карцином в сравнение с СА 125
  • Øповишен HЕ4 в серума , при нормален СА 125 предполага наличие на овариален или друг карцином , напр. ендометриален.

По-добър маркер за разграничаване на доброкачествени от малигнени заболявания

  • ØHE4 има по-висока диагностична специфичност от CA125 за отдиференциране на доброкачествени от злокачествени формации в малкия таз, особено при ендометриоза. Kомбинираното изследване на HЕ4 и СА 125 с изчисляване на ROMA(Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) е с най-добра негативна предсказваща стойност при тези пациентки
  • Øдобавянето на HЕ4 къмСА 125 подобрява диагностиката на овариалния карцином, особено при пременопаузални пациентки в по-ранен стадий на заболяването.

Подобрява мониторирането на лечението на овариалния карцином

  • Øпроследяването нивата на HЕ4 дава информация за терапевтичния отговор, което корелира и с находката при КАТ,а също е и важен ранен индикатор за рецидив на заболяването. За информативна промяна на ниватана HЕ4 се приема промяната поне с 20% спрямо предхождащото изследване. Този процент отразява, както методологичните, така и биологичните вариации.
  • Øпри повечето пациентки с овариален карцином и двата маркера са повишени, но при някои се повишава само един от двата. Комбинираното изследванена HЕ4 и СА 125 повишава откриването на заболяването.

ROMA -Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

ROMA алгоритъма е създаден за установяване на риска от овариален карцином при пациентки с формация в малкия таз.

За повече информация: 

www.bodimed.com

bodimedlaboratory@gmail.com

Коментари