Публикация

70 г. чества катедрата по медицинска биология в МУ-Пловдив

Научните интереси на екипа са в областта на молекулната медицина


Тази година катедрата по медицинска биология в МУ-Пловдив отбеляза своя 70-годишен юбилей от създаването си. Млади кадри и опитни професори стоят зад неуморния труд в лабораториите на катедрата вече седем десетилетия.

В настоящия етап в катедрата по медицинска биология работят двама хабилитирани преподаватели и 7 асистенти. Само за периода 2010 – 2014 година са публикувани 34 статии в международни списания, от които 24 с импакт фактор. Научните интереси са насочени към молекулната медицина –механизми на туморогенезата, нови биомаркери, персонализирана медицина и фармакогенетика.

Коментари