Публикация

Публикуван е проект на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

Той цели да регламентира специализираните органи на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз и основните им задачи


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина е предложен от Българския лекарски съюз. Публикуван е на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. 

Пълният текст на законопроекта можете да намерите по-долу в прикачения файл. Ето и мотивите към него

Предложеното изменение в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина цели да регламентира специализираните органи на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз и основните им задачи, свързани с контрол и методическо ръководство на продължаващото медицинско обучение, приемане на единна кредитна система за оценка на формите на продължаващото обучение и определяне на годишната норма за натрупване на кредитни точки от проведеното продължаващо обучение. Въвежда се и задължение за лекарите и лекарите по дентална медицина да повишават квалификацията си чрез продължаващо медицинско обучение, както и санкция при неспазване на това задължение.

Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на лекарите и на лекарите по дентална медицина, съгласно чл. 182 от Закона за здравето.

Развитието на медицинската наука и технологии поставят високи изисквания към квалификацията на лекарите, съответно лекарите по дентална медицина. Това налага непрекъснатото овладяване на нови диагностични и терапевтични методи, което е основна причина за предложения проект. Сигурността и безопасността на пациентите е в пряка зависимост от квалификацията на медицинските специалисти. Качеството на медицинската дейност е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и за доверието в системата. Това е водещата причина за предлаганото изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.

Предложението е в съответствие и със стратегическите документи на правителството: Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и Концепция „Цели за здраве 2020“.

В Програмата на правителството са предвидени конкретни мерки за подкрепа на системата на продължаващото обучение в системата на здравеопазването и разработване на нов модел на заплащане на труда на работещите в системата на здравеопазване, обвързани с квалификацията и постигнатите резултати.

Предложеният акт е в унисон и с Концепция „Цели за здраве 2020“. Според документа, здравните професионалисти на бъдещето трябва да бъдат подкрепени от лесен достъп до възможности за учене през целия живот. Здравните професионалисти трябва да са способни да актуализират своите знания и умения и да реагират на новите здравни предизвикателства. Тази цел според Концепцията ще се постигне чрез усъвършенстване на системата за обучение и квалификация, гарантираща качеството на медицинската помощ чрез развитие на системата за продължаващо медицинско обучение и повишаване на контрола и отговорността на съсловните организации на медицинските специалисти при организирането и провеждането на обучението. Друга важна цел в стратегическия документ е подобряване на условията на труд и заплащане на работещите в системата на здравеопазване чрез разработване на нов модел за заплащане на работещите в системата на здравеопазването, обвързан с образователно-квалификационната степен и постигнатите резултати.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2014г. в Р България има 28 842 лекари и 7 013 лекари по дентална медицина, които са потенциални участници в продължаващото медицинско обучение.

Резултатът от въведените промени е повишено качество на предоставяните медицински дейности.

Прикачени файлове

Закона за съсловните организации н...

Коментари