Публикация

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Той цели да регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи


На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. 

Ето и мотивите към законопроекта:

Предложеното изменение в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти цели да регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи. Професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти следва да гарантира, поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. То ще се отразява в квалификационни нива, определени в квалификационна рамка, приета от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Квалификационните нива ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.

Това предложение отразява в максимална степен структурата и верифицирането на продължаващото обучение, което Асоциацията провежда. Предложеният проект осигурява обвързване на резултатите от продължаващото обучение с професионалното развитие и заплащането на труда на специалистите по здравни грижи.

Предложението е в съответствие със стратегическите документи на правителството: Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и Концепция „Цели за здраве 2020“.

В Програмата на правителството са предвидени конкретни мерки за подкрепа на системата на продължаващото обучение в системата на здравеопазването и разработване на нов модел на заплащане на труда на работещите в системата на здравеопазване, обвързани с квалификацията и постигнатите резултати.

Предложеният акт е в унисон и с Концепция „Цели за здраве 2020“. Според документа, здравните професионалисти на бъдещето трябва да бъдат подкрепени от лесен достъп до възможности за учене през целия живот. Здравните професионалисти трябва да са способни да актуализират своите знания и умения и да реагират на новите здравни предизвикателства. Тази цел според Концепцията ще се постигне чрез усъвършенстване на системата за обучение и квалификация, гарантираща качеството на медицинската помощ чрез развитие на системата за продължаващо медицинско обучение и повишаване на контрола и отговорността на съсловните организации на медицинските специалисти при организирането и провеждането на обучението. Друга важна цел в стратегическия документ е подобряване на условията на труд и заплащане на работещите в системата на здравеопазване чрез разработване на нов модел за заплащане на работещите в системата на здравеопазването, обвързан с образователно-квалификационната степен и постигнатите резултати.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, съгласно чл. 182 от Закона за здравето.

Развитието на медицинската наука и технологии поставя високи изисквания към квалификацията на медицинските специалисти, което налага непрекъснатото й поддържане и повишаване. Сигурността и безопасността на пациентите е в пряка зависимост от квалификацията на всички медицински специалисти. Качеството на здравните грижи е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и безопасността на хората и за доверието в системата. Това е водещият мотив за предлаганото изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3 232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2 515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1 912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст и са потенциални участници в продължаващото обучение.

Прикачени файлове

Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Коментари

От ключово значение е също и броят на работещите медицинските специалисти. Европейското стандартно съотношение лекар:сестра е 1:2 (на 1 лекар по 2 сестри), а у нас (и не само) след 2000 г. спада на 1:1. Средната възраст на работещите сестри към момента е 48 г., а на лекарите - 52 г., което ще ни постави в още по-сложна ситуация след няколко години, когато се пенсионират. Надявам се всички промени да бъдат за доброто както на медицинските специалисти, така и за пациентите!