Публикация

В МУ-Пловдив тържествено честват 70 г. от създаването на катедрата по „Микробиология и имунология”

Ще бъде показана и специална изложба на картини, създадени от медици


70-годишен юбилей празнува на 20 ноември Катедра „Микробиология и имунология” към Медицинския университет-Пловдив. Той ще бъде отбелязан с тържествено честване в петък от 14 часа в Аудиторния комплекс на бул. „Васил Априлов” 15 а. Ще бъде показана и специална изложба на картини, създадени от медици.

Периодът на съществуването обхваща време за създаване на просветни и изследователски традиции, които превърнаха катедрата в авторитетна академична единица на МУ-Пловдив, генерираща и разпространяваща знание.

Катедратa по микробиология е основана през 1945 година. Неин временен ръководител е доц. Богоя Юруков, а от 20.12.1946г. – доц. Елисей Янев, впоследствие професор, чл. кореспондент на БАН, председател на ефория „Кудоглу” и ректор на ВМИ – Пловдив. Ръководители на катедрата са били още проф. д-р Никола Янков (1972 – 1978); проф. д-р Спартак Хаджиев, дмн (1978 – 1989); доц. д-р Люба Костова, дм (1978 – 1993); доц. д-р Ирина Хайдушка, дм (1994г.-2011). Oт 2012 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Мариана Мурджева, дм.

Предишните ръководители и академичен състав на Катедра „Микробиология и имунология” са оставили траен отпечатък върху нейното бъдещо развитие и утвърждаване като водеща образователна и изследователска структура в МУ-Пловдив. Вече 70 години традициите в обучението на студентите се преплитат с достолепие и новаторство в преподаването, допълват се от оригиналност и задълбоченост в изследователската дейност.

През последните години катедрата модернизира материално-техническата база на учебните зали и научните лаборатории; обнови сградния фонд; увеличи броя на обучаваните студенти, специализанти и докторанти; подобри качеството на преподаване; участието си в издателска дейност на учебници, учебни помагалаи монографии; разшири публикационната, научната и проектната активност.

Катедрата обучава студенти, специализанти и докторанти по две дисциплини – микробиология и клинична имунология. Днес през нея преминават на обучение годишно около 1000 студенти от 4 факултета (медицински, дентален, фармацевтичен и по обществено здраве) и от Медицинския колеж (медицински лаборанти, помощник-фармацевти, здравни инспектори). Англоезично обучение на студенти-медици се провежда от 15 години. Новост в учебната дейност е въвеждането от учебната 2013/2014 г. на англоезично преподаване по микробиология и за студенти по дентална медицина.

„Качеството на учебния процес е приоритет в преподаването.”, съобщи ръководителят на Катедрата проф. д-р Мариана Мурджева.

За 70 годишното й съществуване в катедрата са защитени 9 дисертации за ОНС „доктор”, една за „доктор на медицинските науки” и 2 хабилитационни труда. Само през последните 2 години трима докторанти (асистенти от Катедрата) на самостоятелна подготовка завършиха успешно докторски програми по микробиология, а от 2014 г. има и редовен докторант по клинична имунология.

С участието на катедрата от са издадени 21 учебника, монографии и учебни помагалаот основаването й надхвърля 20. Основните научни интереси на катедрения колектив са фокусирани в трите направления - клинична микробиология, клинична имунология и вирусология. От 2010 г. Катедрата е участвала в 18 вътре-университетски, 4 национални и 2 международни научни и образователни проекта. След успешно реализиран проект продължава да функционира Научноизследователският център по имунология, обезпечаващ научните проучвания по имунология в МУ-Пловдив. Към него са изградени лаборатория „Клетъчни култури” и лаборатория „Флоуцитометрия”. Този център е структурна част от наскоро създадения в МУ–Пловдив Технологичен център по спешна медицина.

В цялата научна дейност на Катедрата през 70 годишното й съществуване е характерен екипният подход и интердисциплинарността на изследванията. Всичко това налага Катедрата като символ на знаещите и можещите, на търсещите и даряващи щедро знания; като място, където традициите, зрелостта, младостта и ентусиазмът се срещат, за да споделят мечти и реализират идеи.

Коментари