Публикация

Първият в България център за деца с аутизъм и церебрала парализа ще бъде създаден в УМБАЛ „Свети Георги”

УМБАЛ „Свети Георги“ спечели проект „Създаване на център за деца с хронични заболявания /аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разстройства/ и обучение на членове на техните семейства за предоставяне на специализирани грижи”.


Проектът е на стойност 554 221,77 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ, по Програма „Инициативи за обществено здраве“.

На територията на Община Пловдив и цяла Югоизточна България няма специализиран център за предоставяне на адекватни грижи за децата, страдащи от много хронични заболявания като аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разстройства.Г-н Момчил Мавров - заместник-директор по административните и икономически въпроси на УМБАЛ „Свети Георги“ обясни, че основната цел на този проект е именно изграждането на такъв център на територията на лечебното заведение.

Целите на проекта са създаване на специализиран център на функционален принцип за подобряване достъпа и качеството на грижите за деца, страдащи от изброените хронични заболявания; обучение на родителите за предоставяне на специализирани грижи; осигуряване на съвременна диагностична техника, обслужваща специфичните потребности на децата при посещенията им в центъра. Целевата група включва деца от 0 до 18 години с ДЦП, аутизъм,онкохематологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, хранителни разтройства; родителите на децата, както и медицинските специалисти, които работят с децата, страдащи от изброените хронични заболявания.

Проектът обхваща дейности в няколко основни направления. Ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности за адаптиране на налични помещения и създаване на база за функциониране на Центъра с достъпна среда и добри условия за диагностика и лечение на децата. Ще бъде доставена специализирана медицинска апаратура и оборудване за оптимална и адекватна диагностика, лечение и грижа за деца с хронични заболявания. Проектът обхваща още обучение на медицинския персонал с цел повишаване на квалификацията и уменията за работа с деца с хронични заболявания, нуждаещи се от специфична грижа, както и обучение на членове на семействата на децата за работа в домашни условия и постигане на непрекъсваемост в лечебния процес и социалната адаптация.

Дейността на Центъра ще се извършва по направления на медицинските дейности в Клиниката по педиатрия и генетични заболявания - неврология, пулмология, онкохематология, ревмокардиология, ендокринология и гастроентерология.

Центърът ще бъде разположен на територията на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания в База 1 на УМБАЛ „Свети Георги" на адрес бул. „Васил Априлов" 15А. За дейността му е предвидено да се използват 6 бокса и 8 стаи за обучение, които ще бъдат напълно реновирани, обзаведени и оборудвани в рамките на проекта. Здравните и обучителните мероприятия в Центъра ще се провеждат от високоспециализирани професионалисти – лекари, медицински специалисти, педагози, рехабилитатори, логопед и психолог.

Двадесет и три медицински специалиста на Клиниката по педиатрия ще преминат курс на обучение по модули за всяко от хроничните заболявания. Така ще се повиши квалификацията им и ще се подобрят уменията им за работа с децата и родителите от целевата група. Медицинските специалисти, съвместно с педагог и рехабилитатор ще провеждат специалицирано обучение на членове от семействата на деца, страдащи от аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разстройства.

Очаквани резултати от дейността на центъра ще са подобряването на оказваните медицински услуги, подобряване на качеството на живот на описаните групи деца с хронични заболявания; повишаване компетентността на персонала и подготовка на родителите като ко-терапевти по отношение на моторните и психологическите нарушения, хранителния и дневния режим, предпазването от инфекции и злополуки.

" }-->

Коментари