Публикация

РЕЗЮМЕ: Методи и техники за Белодробно разделяне и Еднобелодробна вентилация. Исторически преглед и съвременни подходи.

Свилен Алексиев, КАИЛ на СБАЛББ "Св. София", Медицински университет - София


С понятието "белодробно разделяне" (БР) или "разделяне на дишането" (lung isolation; lung separation) се обозначават методи, чрез които може разделно да се изключва и включва от вентилация единия от белите дробове. БР дава възможност за еднобелодробна вентилация (ЕБВ), за предпазване от контаминация на единия бял дроб с кръв, секрети или детрит от другия дроб при анестезия в торакалната, езофагеалната, съдова и други хирургии. Използва се и при нехирургични процедури: разделан вентилация (РВ) при интензивно лечение, вентилация при загуби от бронхиални фистули, цялостен белодробен лаваж и много др. Днес употребата на двойнопросветни интубационни тръби (ДПТ) е метод на избор - "златен стандарт" при РВ в модерната гръдна хирургия. Това невинаги е било така. Исторически, усилията за утвърждаване на ендотрахеалната интубация като клиничен метод при анестезия са съпътствани от идеята на БР. Интубацията на трахея и интубацията на главен бронх или обтурацията му с бронхиален блокер (ББ) са последователни и близки исторически събития, често осъществявани от едни и същи изследователи. На фона на исторически преглед, точна техническа таксономия и богат филмов материал, презентацията дава съвременния подход за БР и РВ. Представяме нашия опит и валидираме употребата на съвременната блокерна технология за БР и провеждане на ЕБВ при гръдни операции.

" }-->

Коментари