Публикация

27 центрове за майчино и детско здраве предлагат висококвалифицирани услуги

Центровете са разкрити във всички областни болници в страната


Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, финансирани от МЗ по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, са разкрити във всички областни болници в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Те са общо 27, а центърът, който ще обслужва София град и Софийска област, е разкрит в УМБАЛ „Св. Анна“. Целта е тези центрове е да надградят и осигурят интегрирани здравно-консултативни и социални услуги за родилки, бременни с патология и всички групи деца, които се нуждаят от по-висококвалифицирани медицински услуги. Пациентите или родителите на децата могат да се потърсят самостоятелно помощ от центъра или да бъдат насочени от ОПЛ или лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В центровете се предоставят информационни, логистични и координационни дейности, специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително и от психолог за деца с увреждания и деца с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение. По програмата се финансират и допълнителни консултации при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ освен прегледът, който се полага съгласно наредбата за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. 

Чрез центровете се организират и домашни посещения на деца с увреждания и хронични заболявания и недоносени деца до 1 година, за които специалист от лечебното заведение е преценил необходимостта от провеждане на консултация в домашни условия. При установяване на необходимост от допълнителни консултации, изследвания или лечение, специалистите в Здравно-консултативния център насочват пациентите към подходящо лечебно заведение. В рамките на Програмата в университетски болници в София, Варна, Пловдив и Плевен са създадени Експертни комисии за комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания (диабет, вродени сърдечни малформации, вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза, онкологични заболявания, детска церебрална парализа, спинална мускулна атрофия и на недоносени деца).

Дейността на центъра се организира от координатор, който събира и анализира данни за хоспитализираните в лечебното заведение деца, родилки и бременни и заявените нужди (от пациентите, техните близки или лекуващият лекар) от осигуряване на подкрепа от психолог или социален работник. Координаторът организира и предоставянето на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в Здравно-консултативния център или в дома. Социалният работник насочва към социални служби при необходимост от социални услуги семействата на деца с хронични заболявания и увреждания, както и бременни жени. Тези услуги се оказват както на бременни жени и деца, хоспитализирани в лечебното заведение, така и на амбулаторно посетили Центъра деца и бременни жени от областта.

Той има ангажимент да събира информация за избрания личен лекар на всички изписвани от лечебното заведение новородени деца и да информира семействата, които не са направили избор на личен лекар на новородено, за необходимостта и отговорността за осигуряване на грижи за детето. При установяване на дете в риск социалният работник предоставя информация на Държавната агенция за закрила на детето. В центровете са назначени и психолози, които консултират деца с увреждания и хронични заболявания и техните родители, родители на недоносени деца, както и на бременни жени и родилки, хоспитализирани в лечебното заведение, в което могат да бъдат осъществени необходимите високоспециализирани медицински дейности.

Коментари

За жалост...много от споменатите от вас институции не са особенно заинтересовани.Аз съм координатор в центъра в Хасково..една година вече работя и хората, които идват при нас...идват с надежда,че ние ще им помогнем,защото горепосочените от вас специалисти и институции, дори не си правят труда да запишат имената им и да изслушат проблемите им. Такива центрове в европейските държави функционират от много години...и хората там се радват,че се прави нещо за тази група хора и деца...а не както при нас в БГ...Не случайно родителите на децата с увреждания постоянно протестират-защото аз всеки ден се срещам с такива майки...и разговарям с тях...и когато им обясня за центъра..се радват,че някой им обръща внимание,че могат да се възползват от услугите ни...защото...например посещението им при психолог или логопед на частно струва между 20-40лв...а за цялостна терапия да не говорим.Как да си го позволи с пенсията която държавата дава на детето и...и...нищожната заплата на таткото? Да не изброявам и още много случаи, с които се сблъсках за тази една година.

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ.Съгласно националното законодателство всички деца в Р България са здравноосигурени, което им гарантира достъп до пакет от здравни грижи и лечение. Налице са обаче данни, които показват, че съществуват сериозни проблеми по отношение на достъпа до и качеството на майчиното и детското здравеопазване. Ежегодно голям брой бременности остават непроследени поради липса на здравно-осигуряване на жените, а по данни на НЗОК в края на 2011 г.около 36,000 деца на възраст от 0 до 3 години нямат регистрация при личен лекар, което на практика ги лишава от достъп до здравни услуги въпреки техните права. Статистическите данни показват, че детската смъртност все още е една от най-високите в ЕС. Ежегодно се раждат повече от 6,000 недоносени деца (над 8% от живородените), които се нуждаят от специфични грижи в семейната среда за намаляване на рисковете от проблеми в развитието. Освен качеството на акушеро-гинекологичната помощ, върху този показател оказва влияние и поведението на майката и начина й на живот. Наблюдава се също така и непълен обхват на децата със задължителни имунизации и много ниско ниво на изключително кърмените деца (само 1,3% от децата на възраст 4-5 месеца). Въпреки доказаните ползи от кърменето, много майки прекъсват кърменето поради липсата на достатъчно информация, умения и подкрепа за кърмене, включително и от страна на медицинските специалисти. Въвеждането на подобна услуга е в отговор на съществуващата обществена потребност от засилване на промотивните, профилактични и превантивни дейности по опазване на здравето и благосъстоянието на майките и децата и насърчаване на ранното детско развитие.

Уважаеми колеги, работя в ДКЦ 1 Ст Загора като педиатър и детски ендокринолог повече от 20 г. Практическия целият обем дейности, споменат в Националната програма, се е извършвал и извърша в кабинета ми и с помощта на други колеги и структури вкл и" Агенция за закрила на детото", кметове, училища и други добри хора, заинтересувани от здравето на децата и семействата им . Имам опит в работата със семейства с диабет, Даун см, вроден хипотиреоидзъм и др. редки заболявания. Подобни центрове трябва да се създават близо до домовете и хората да имат реален достъп до услугата. Какво значи "координаторът организира и предоставя ...." та това са неща, които ги върша от години, дейности, при които семейните лекари са в центъра на събитията. Моля, обмислете добре структурите - българското население живее из цялата територия на страната.

Живко Тодоров
30 ное 2015 15:16

Какво значи "след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ"? Направленията за изследвания на бременни без друго не са достатъчни и се налага те сами да си плащат за препоръчаните в рамките на стандартното наблюдение на бременността. Тоест вместо да си плащат кеш на лекаря, бременните да ходят в най-близкия център?