Публикация

Надзорният съвет не е взел решение в ущърб на пациентите с ревматологични заболявания

Няма причини за безпокойство от страна на пациентите с ревматологични заболявания относно тяхното лечение с медикаменти, заплащани напълно или частично от НЗОК


По повод отвореното писмо на Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА) и на Българското сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ) до медиите информираме следното:

Няма причини за безпокойство от страна на пациентите с ревматологични заболявания относно тяхното лечение с медикаменти, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). На свое заседание от 17.11.2015 г. Надзорният съвет (НС) на институцията обсъжда Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ и набелязва стъпки за медицинската целесъобразност на документа. НЗОК счита, че както във всяка европейска държава, така и у нас, лечебният процес подлежи на регулация, като в случая с ревматологично болните това се прави поради следните факти:

- Самите пациенти се оплакаха, че за започване и продължаване на лечението им се изисква становище от експертна комисия. Такива комисии има само в три лечебни заведения в страната - в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД - София, в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив и в УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД - Варна. Освен неудобството пациентите да пътуват до тези градове, трите комисии не разполагат с време да ги прегледат и само подписват документите. Това налага да се променят Изискванията така, че болните да имат гарантирани определен брой прегледи и изследвания годишно.

- Самите пациенти споделиха, че биха искали да се наблюдават адекватно от специалисти, които обаче отказват да ги диспансеризират с довода, че заплащането от страна на НЗОК е ниско. При извършване на проверки на специалистите ревматолози от извънболничната медицинска помощ контролните органи установяват, че някои от тях отчитат диспансерно наблюдение на пациенти с умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит. В същото време, пациентите свидетелстват, че не са диспансеризирани.

  • В кратките характеристики на биологичните лекарствени продукти са посочени

възможните нежелани и странични лекарствени реакции и тяхната честота. Биологичните лекарствени продукти компрометират имунитета, което прави пациентите податливи на инфекции, в т.ч. и на специфични инфекции, напр. туберкулоза. Наблюдават се отклонения на хематологичните показатели, чернодробната функция, увеличават се рисковете от хематологични и онкологични заболявания.

  • При започване на лечението, Комисията издава становище, в което се коментира

давността на заболяването, състоянието на пациента след проведена предхождаща терапия, както и отсъствието на придружаващи заболявания и противопоказания.

  • При продължаване на лечението експертното становище описва състоянието на

пациента, ефективността на проведеното лечение и необходимостта от продължаването му или при липса – смяната с друг лекарствен продукт, както и липсата на противопоказания и странични реакции.

От една страна е важна адекватната преценка на състоянието на болния от специалист за отчитането на ефективността от провежданото лечение, а от друга - своевременната оценка на проявени странични или нежелани лекарствени реакции и усложнения.

Изказването на г-жа Иванка Кръстева – подуправител на НЗОК, е също в тази посока. Изрично декларираното й желание „...трябва да обясним на пациентите...“ автоматично изключва администриране на лечението и в никакъв случай не говори за намерения за произвол при взимане на решенията. В своето изказване г-жа Кръстева подчертава, че регулацията е необходима, „..за да бъдат пациентите по-здрави“.

Г-жа Иванка Кръстева застава зад думите си, които са насочени в посока регулация чрез ясни и ефективни правила, с които да бъдат защитени правата на пациента. Само чрез ясни правила може да бъде лекуван и защитен всеки гражданин. НЗОК е отговорна както за лечението на всеки един пациент, така и за всеки един лев, заплатен за това. Пациентите трябва да бъдат спокойни, защото под регулация се има предвид грижа за постигане на ефективно лечение, проследяване и резултати, водещи до по-висок здравен статус.

НЗОК не може да приеме и обвиненията на пациентите с ревматологични заболявания, че 5 месеца институцията не иска да чуе „техния вик за помощ“. От лятото на т. г. до момента са проведени редица срещи – повече от 5 на брой, между пациентските организации и оперативното ръководство на институцията, като на няколко от тях – по настояване на пациентските организации, са присъствали и националният консултант, и председателят на медицинското дружество по ревматология.

В основата на постигане на общата цел – адекватното лечение на пациентите, е конструктивният диалог. Между НЗОК и пациентските организации, автори на отвореното писмо до медиите, диалогът не е прекъсвал.

Коментари