Публикация

Познаване и прилагане на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърма от здравните специалисти (резюме)

За да се установи кърменето като културна норма, е необходимо да се повиши ин­формираността и професионалните компетенции на здравните специалисти във връзка с международните политики за промоция на кърменето


Радка Горанова - Спасова, дм,  Катедра „Медицинска етика и право", ФОЗ, Медицински университет- София

Един от основните документи на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ  във връзка с промоцията и подкрепата на кърменето е Международният кодекс за маркетинг на заместителите на кърма. Целта на този документ е не да забранява продажба­та на формула, а да гарантира създаването на подкрепяща среда за правилното хранене на новородените и кърмачетата. Изследването проучва познаването и прилагането на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърма от здравни специалисти. 

Материали и методи: Проведено е социологическо проучване сред 87 здравни специалисти като е използван специално изработен за целта въпросник. Получе­ните данни са анализирани чрез програмата SРSS 13. 

Резултати и обсъждане: Въпросите в анкетната карта могат да се разделят в две групи - въпроси във връзка с познанията на здравните специалисти за глобалните препоръки на СЗО за хранене на кърмачетата и малките деца и въпроси за значението и прилагането на Международния кодекс за мар­кетинг на заместителите на майчина кърма на СЗО. 

93.1% от участниците не са запоз­нати със съдържанието на Кодекса. Повече от половината (58.6%) не смятат за етично разпространението на безплатни мостри формула в здравните заведения. Въпреки това значителна част от анкетираните не са против предоставянето на безплатни мостри и подаръци на бъдещи и настоящи майки. 

Заключение: Здравните специалисти в слаба степен са запознати с Международния кодекс за маркетинг на заместителите на майчина кърма. За да се установи кърменето като културна норма, е необходимо да се повиши ин­формираността и професионалните компетенции на здравните специалисти във връзка с международните политики за промоция на кърменето.

Коментари