Публикация

Обнародвано е постановление за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

.


На 27.11.2015г., в брой 92 на Държавен вестник, е обнародвано Постановление № 323 от 20 ноември 2015г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (по – нат. Наредба за цените).

Измененията влизат в сила от 02.12.2015г.

С постановлението се внасят изменения и допълнения в Наредбата за цените, по-важните, от които са следните:

1. По силата на новата алинея 5 на чл.5, за лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.

Посоченото изменение засяга лекарствените продукти от ПЛС, които се заплащат частично от бюджета на НЗОК. За посочените продукти здравноосигурените лица имат право да откажат доплащане на стойността над 60% от стойността на продукта, изчислена въз основна стойността на референтния продукт за съответната група. Доплащането за всеки продукт следва да се отбележи в отделна колона в Приложение 1 на ПЛС. За да се избегнат загуби за търговците на дребно, носителите на разрешения за употреба и търговците на едро е необходимо да предвидят отстъпки от стойността на продукта според ПЛС, която надвишава т.нар. ценови коридор за пациента.

За разпознаване на продукта, който формира ценовия коридор, Наредбата предвижда, че в ПЛС се отбелязват с различен цвят лекарствените продукти, които са с най-ниската стойност за ДДД/терапевтичен курс. Посоченото означение в различен цвят трябва да залегне и в софтуерните продукти на НЗОК по силата на Наредбата.

Наредбата не предвижда гратисен период за отпускане на вече закупени количества от лекарствени продукти, чиято стойност за доплащане от пациента надвишава 60% от стойността на референтния продукт.

По силата на сключените договори между търговците на дребно и НЗОК, в актуализиращия софтуер на аптеките, трябва да се означат стойностите, които пациентите доплащат. Следователно, аптеките следва да изчакат актуализацията на списъците и софтуера на НЗОК преди да започнат да прилагат ценовия коридор.

2. В чл.57 от Наредбата се предвижда, че Позитивният лекарствен списък се изменя веднъж на месец и измененията се прилагат винаги, считано от 1-во число на месеца, като отпада изменението на 16-то число на месеца.

3. Предвидено е притежателят на разрешението за употреба да предоставя на НСЦРЛП копия от сключените с НЗОК договор за отстъпка. Същото се явява необходимо и задължително условие за включване в ПЛС на продукта.

4. В съответствие с изискванията на ЗЛПХМ - чл. 262, ал. 4, за включване в системата на реимбурсиране на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, се предвижда и изготвянето и предоставянето на оценъчен доклад за оценка на здравната технология. Докладът ще бъде изготвян по реда на наредбата, предвидена в чл. 262, ал. 4 от ЗЛПХМ.

5. Създава се и ред, по който да бъде извършвано поддържането на реимбурсния статус на лекарствените продукти, които вече са били включени в ПЛС. По същество, на всеки 3 години от включването на лекарствен продукт в реимбурсната система същият ще бъде отново оценяван, с оглед проследяване на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако-икономически показатели. За целта в наредбата се създава нова глава Шест „а“, в която административната процедура е подробно разписана.

Актуалните текстове на наредбата може да намерите на този линк

http://www.ncpr.bg/images/bul_zakonodatelstvo/Naredba.pdf

Коментари