Публикация

Подготовка на специалистите по здравни грижи относно храненето на кърмачета (резюме)

Световната здравна органи­зация препоръчва майките да бъдат информирани за предимствата на кърменето. Меди­цинските сестри осъществяват здравно-промотивна дейност сред жените във фертилна възраст, полагат грижи за тях и повишават здравната култура на родителите


П. Гергова1, С. Дюлгерова1, В. Недкова2, М. Карчева3

1 Катедра „Сестрински хирургични грижи”,ФЗГ, МУ-Плевен 

2Сектор „Обща медицина", ФОЗ, МУ-Плевен

3 Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, ФОЗ, МУ-Плевен

Пълноценното хранене на детето е важен фактор за неговото физическо и психическо развитие. Майчината кърма е най-добрата храна за бебето и предпазва с заболявания както в ранно детство, така и в зряла възраст. Световната здравна органи­зация препоръчва майките да бъдат информирани за предимствата на кърменето. Меди­цинските сестри осъществяват здравно-промотивна дейност сред жените във фертилна възраст, полагат грижи за тях и повишават здравната култура на родителите. 

Целта бе да се проучи информираността на студентите от специалност „Медицинска сестра" относно храненето на кърмачето. 

Използвана е пряка анонимна анкета сред 51 студенти от специалност „Медицинска сестра* на възраст от 19 до 47 г. Статистическа обработ­ка и онагледяване на резултатите са извършени с МS Оffice ЕхсеI 2010. 

Резултатите показаха, че  над 70% от студентите посочват предимствата на кърменето за майката, както следва: по-бързо възстановяване след раждане (27.5%), много по-лесен и евтин начин от хранене с адаптирано мляко (27.5%), намалява риска от неоплазми при жените (22.2%). Над 50% от студентите посочват конкретните стъпки за успешно кърмене и времето за захранване на кърмачето (70.6% ), но в детайли регистрират пропуски в приготвянето на млечни смеси (30.3%) и в продължителност на кърменето (21.6%).

Студентите от специалност „Медицинска сестра” демонстрират добри познания по въпросите за хране­нето на кърмачето. Важен елемент в подготовката и квалификацията на медицински специалисти, са познанията, свързани с храненето на кърмачето.

Темата бе разгледана в постерната сесия на VII Национална конференция по превантивна медицина.

" }-->

Коментари