Публикация

РЕЗЮМЕ: Пропофол при продължителна механична вентилация на пациенти с Миастениа гравис

П. Загорчев, Р. Цветкова - МБАЛ Шумен, ОАИЛ


Авторите проследяват резултатите от продължително седиране - над 10 дни при пациенти с миастениа гравис. Обектът за проследяване са две пациентки с тежка форма на миастениа гравис, с висок титър на антитела срещу N-ацетилхолиновите рецептори. 250 пъти над референтните граници. Високите нива на антитела налагат преминаване към терапия с интревенозен човешки имуноглобулин, при спиране на лечението с N-холинергични агонисти (Kalymin) и продължителна механична вентилация. Отчита се положителният ефект върху динамика и SatO2 през целия период на апаратна вентилация без допълнително прилагане на релаксанти и бензодиазепини. Постепенното титруване на нужната доза Kalymin позволява гладко възстановяване на ефикасно спонтанно дишане без развитие на холинергична симптоматика, възможност за самостоятелен живот без чужда помощ.

Коментари