Публикация

Министър Москов и фармацевтите се споразумяха да отложат Наредбата за цените на лекарствата

Промените бяха публикувани в Държавен вестник, но член 5, ал. 5 за т. нар. ценови коридор ще се прилага от 16 февруари 2016 г.


Днес, 7 декември, министър Петър Москов се срещна с оперативното ръководство на Българския фармацевтичен съюз, съобщават от МЗ. Постигната е договореност началото на действието на чл. 5 ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да бъде отложено с два месеца и да започне да се прилага от 16 февруари следващата година. Тя влезе в сила, след като на 27.11.2015г., в брой 92 на Държавен вестник, е обнародвано Постановление № 323 от 20 ноември 2015г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

С постановлението се внасят изменения и допълнения в Наредбата за цените, ето най-важното: 

По силата на новата алинея 5 на чл.5, за лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.

Ето какво казват от Българския фармацевтичен съюз (БФС): Посоченото изменение засяга лекарствените продукти от ПЛС, които се заплащат частично от бюджета на НЗОК. За посочените продукти здравноосигурените лица имат право да откажат доплащане на стойността над 60% от стойността на продукта, изчислена въз основна стойността на референтния продукт за съответната група. Доплащането за всеки продукт следва да се отбележи в отделна колона в Приложение 1 на ПЛС. За да се избегнат загуби за търговците на дребно, носителите на разрешения за употреба и търговците на едро е необходимо да предвидят отстъпки от стойността на продукта според ПЛС, която надвишава т.нар. ценови коридор за пациента.

За разпознаване на продукта, който формира ценовия коридор, Наредбата предвижда, че в ПЛС се отбелязват с различен цвят лекарствените продукти, които са с най-ниската стойност за ДДД/терапевтичен курс. Посоченото означение в различен цвят трябва да залегне и в софтуерните продукти на НЗОК по силата на Наредбата. Наредбата не предвижда гратисен период за отпускане на вече закупени количества от лекарствени продукти, чиято стойност за доплащане от пациента надвишава 60% от стойността на референтния продукт.

По силата на сключените договори между търговците на дребно и НЗОК, в актуализиращия софтуер на аптеките, трябва да се означат стойностите, които пациентите доплащат. Следователно, аптеките следва да изчакат актуализацията на списъците и софтуера на НЗОК преди да започнат да прилагат ценовия коридор. В актуализирания файл по НЗОК от 01 декември 2015 г. не са включени ограниченията за доплащане от пациента по силата на Наредбата. Тези ограничения ще бъдат включени най–рано със следващия актуализационен файл на 16 декември 2015 г.

  1. В чл. 57 от Наредбата се предвижда, че Позитивният лекарствен списък се изменя веднъж на месец и измененията се прилагат винаги, считано от 1-во число на месеца, като отпада изменението на 16-то число на месеца.
  1. Предвидено е притежателят на разрешението за употреба да предоставя на НСЦРЛП копия от сключените с НЗОК договор за отстъпка. Същото се явява необходимо и задължително условие за включване в ПЛС на продукта.
  1. В съответствие с изискванията на ЗЛПХМ - чл. 262, ал. 4, за включване в системата на реимбурсиране на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, се предвижда и изготвянето и предоставянето на оценъчен доклад за оценка на здравната технология. Докладът ще бъде изготвян по реда на наредбата, предвидена в чл. 262, ал. 4 от ЗЛПХМ.
  1. Създава се и ред, по който да бъде извършвано поддържането на реимбурсния статус на лекарствените продукти, които вече са били включени в ПЛС. По същество, на всеки 3 години от включването на лекарствен продукт в реимбурсната система същият ще бъде отново оценяван, с оглед проследяване на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако-икономически показатели. За целта в наредбата се създава нова глава Шест „а“, в която административната процедура е подробно разписана.

Целта на постигнатото отлагане е цялата система да получи възможност плавно да се адаптира към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за де не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациента, подчертават от МЗ. В двумесечния период до влизането в сила на чл. 5 ал. 5 от Наредбата следва да бъде приспособен аптечният софтуер, да бъдат предвидени контроли върху софтуера на НЗОК и операторите в системата да реализират лекарствата, закупени по старата Наредба - преди действието на ценовия коридор.

Пред министър Москов ръководството на БФС декларира пълна подкрепа на идеята всеки лекарствен продукт, който кандидатства за Позитивния лекарствен списък, задължително да изпълнява условието за влизане в ценовия коридор.

Коментари