Публикация

Стартира новият Център за ранна диагностика и профилактика на онкологичните заболявания

С него лечебното заведение се превръща в най-високотехнологичната университетска многопрофилна болница в западна България


Днес, 8.12.2015г., в присъствието на премиера на РБългария г-н Бойко Борисов, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова и зам. министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, в УМБАЛ "Александровска" бе официално открит новоизграденият Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. Центърът е създаден по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

В резултат на проекта, от средата на м. януари 2011 г. до декември 2015г., в УМБАЛ „Александровска” са пуснати в експлоатация 36 апарата за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания, на обща стойност 19 192 644,73 лв. От тях 16 262 768,05 лв. са осигурени от ЕФРР, националното съфинансиране е в размер на 2869900, 25 лв., а 246 976,43 лв. - от собствени средства на болницата.

Доставено е оборудване за операционните блокове на клиниките по урология и по хирургия, за клиниките по кардиология, нефрология, неврология, ендокринология, клинична патология, образна диагностика, пропедевтика на вътрешните болести и КАИЛ, отговарящо на всички изисквания за ефективност на диагностичния и терапевтичния процес, както и на условията за безопасност на пациентите и на експертите, работещи с него. Част от получените апарати са уникални по функции и значение за страната: 3Tesla магнитнорезонансна уредба, дигитална мамографска системас томосинтеза, портативна безжична гама-камера за интраоперативна детекция на сентинелни лимфни възли при карцином на гърдата, електрохимична система за лечение на първични и вторични злокачествени новообразования на черния дроб, многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия, дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт и др.

Ежегодно през УМБАЛ „Александровска” преминават 150000 пациенти, от които 35 000 се хоспитализират. В структурата на заболеваемостта, злокачествените заболявания представляват 7.8% от регистрираните в лечебното заведение. С въведената по проекта модерна и щадяща апаратура, в УМБАЛ „Александровска” се създадоха условия за подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение на пациентите с онкологични заболявания, в т.ч. болни в неравностойно положение и хора с увреждания от цялата страна.

В рамките на проекта, в някои клиники на УМБАЛ „Александровска” бяха извършени частични строително-ремонтни дейности с цел да се създадат оптимални условия за съхраняване и функциониране на високотехнологичното оборудване и за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

Приключи ремонтът и на три от болничните сгради, на които бяха извършени енергоспестяващи дейности по проект, финансиран от Международен фонд "Козлодуй". Инвестицията е на стойност 580 846 евро. Реновирани са клиниките по кожни и венерически болести, кардиология, хирургия, нефрология и трансплантация, очни болести и педиатрия. Текущите разходи за отопление на Александровска болница очаквано ще се понижат с 30% в резултат на модернизация на отоплителните системи, оптимизация на електрическите инсталации, подмяната на дограми, топлоизолация на стени и санирането на покриви. Спестените средства ще бъдат насочени в други важни направления от управленската програма, свързани с функционирането и развитието на лечебното заведение.

С въвеждането на многофункционални, миниинвазивни, автоматизирани системи от най-висок клас, с модернизацията на болничната база, наличието на Център за позитронна-емисионна томография с компютърна томография (PET/CT) и на циклотронен комплекс за производство на изотопи, УМБАЛ „Александровска” се превръща в най-високотехнологичната университетска многопрофилна болница в Западна България. Комфортната болнична среда, адекватната и качествена медицинска помощ ще повишат сигурността на пациентите и ще окажат положителен ефект и върху икономическите показатели на болницата.

Министър Павлова обеща финансиране на проект на УМБАЛ „Александровска”, изготвенпо програма JESSICA: „Преустройство на сградата на бившата патофизиология в Клиника по имунология с Национална публична донорна банка за стволови клетки и Клиника по хематология”. 

Коментари