Публикация

Списание "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия"

Година 3 / Брой 2 / Ноември 2015


ОБЗОР

Сравнение на предимствата и недостатъците на въглероден диоксид и физиологичен разтвор като средство за раздуване на маточната кухина при хистероскопия 
Т. Станкова, а. Гановска, с. Ковачев 

Comparing the advantages and disadvantages of carbon dioxide versus normal saline as distension media in hysteroscopy 

T. Stankova , A. Ganovska , S. Kovachev 


ЕНДОУРОЛОГИЯ 

Сравнителен анализ на ретроградна интраренална хирургия и минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на конкременти в бъбрека с размери 20-30 mm 
И. Салтиров, К. Петкова 

Comparative study on retrograde intrarenal surgery versus minimally invasive percutaneous nephrolithotomy for the treatment of renal stones 20-30 mm 
I. Saltirov, K. Petkova 


ХИРУРГИЯ

Протективна стома при лапароскопска интрасфинктерна резекция на ректума
Д. Костов, Г. Кобаков, Д. Янков

Protective defunctioning stoma in laparoscopic intrasphincteric rctum resection
D. Kostov, G.Kobakov, D. Jankov

Резолюция на големите придружаващи заболявания при пациенти с морбидно затлъстяване оперирани с хирургичната техника билиопанкреатична деривация с дуоденално превключване.
T. Стоянов, P. Cascales-Sanchez, A. Prat-Calero, A. Martinez-Moreno, E. Garcia-Blazquez, S. Usero-Rebollo, П. Тончев, К. Иванов, Д. Стойков

Resolution of Major Comorbidities in Patients with Morbid Obesity underwent Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch.
T. Stoyanov, P. Cascales-Sanchez, A. Prat-Calero, A. MartinezMoreno, E. Garcia-Blazquez, S. Usero-Rebollo, P. Tonchev, K. Ivanov, D. Stoikov

Лапароскопско лечение на гастро езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) и диафрагмални хернии. Възможности и проблеми.
Г. Коташев, В. Мутафчийски, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, М. Дончева, В. Кьосев, Г. Попиванов, В. Христова, Х. Петров
Laparoscopic treatment for gastroesophageal reflux disease (GERD) and diaphragmatic hernias. Possibility and problems.
G. Kotashev, V. Mutafchijski, K. Vasilev, P. Ivanov, G. Grigorov, M. Dontcheva, V. Kyosev, G. Popivanov, V.Hristova, H. Petrov

Тотална малкотазова екзентерация със запазване на урогениталната диафрагма и леваторите мускули – четиригодишен опит
С. Николов, Н. Дамянов, И. Салтиров, Р. Пенков, И. Илиев, Г. Георгиев

Total pelvic exenteration with preservation of urogenital diaphragm and levator musculature – 4 years experience
S. Nikolov, N. Damyanov, I. Saltirov, R. Penkov, I. Iliev, G. Georgiev


Целият брой можете да прочетете в прикачения по-долу файл

" }-->

Прикачени файлове

Ендоурология и минимално инвазивна...

Коментари