Публикация

Клинико-лабораторни и епидемиологични аспекти на внесен случай на малария (резюме)

Химиопрофилактиката преди заминаване за ендемични райони, както и контрола на завърнали се от тези райони лица са важни за ранно откриване, диагностика и навременно лечение на заразените


М. Карчева1 М. Атанасова2 П. Илиева

1 Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Медицински университет-Плвен

2 Клиника по анестезия, реанимация и интензивно лечение,Университетска болница „Св.Анна“-Сфия

През 1965 г. България е призната от Световната здравна организация за страна с ликвидирана малария. Ежегодно в нашата страна се диагностицират случаи на малария, внесени от ендемични райони. Представен е случай на внесена в България малария, причи­нена от Plasmodium falciparum. 

 Извършен е ретроспективен анализ на болнична документация. Представени са данни от клиничното протичане, лаборатор­ни и инструментални изследвания, както и епидемиологична информация на пациент с тропическа малария. 

 Жена, пребивавала в Бряг на слоновата кост постъпва в Клиника по анестезия, реанимация и интензивно лечение на УМБАЛ „Св.Анна”- София във влошено общо състояние, интоксикирана, ексикирана, фебрилна, с клинични и рентгенови данни за пневмония. Установена е хепатоспленомегалия. Неврологичният статус не по­казва отклонения. Първите оплаквания започват седмица след завръщането й в България. Във връзка с това е проведена консултация с паразитолог. 

Диагностицирана е малария с причинител Plasmodium falciparum. В хода на клиничното потичане и адекватно реанима­ционно лечение състоянието на болната прогресивно се влошава, което налага включване на апаратна вентилация и хемодиализа. Заболяването завършва с екзитус. 

Касае се за усложнена, тежко протичаща форма на тропическа малария. Причините за фа­тален изход са няколко: видови особености на етиологичния причинител, липса на индивидуална химиопрофилактика преди отпътуване за ендемичен район, закъсняла хоспитали­зация. Заключение. Химиопрофилактиката преди заминаване за ендемични райони, както и контрола на завърнали се от тези райони лица са важни за ранно откриване, диагностика и навременно лечение на заразените.

Темата бе разгледана в постерната сесия на VII Национална конференция по превантивна медицина.


Коментари