Публикация

Москов одобри Наредба за утвърждаване на стандарта по спешна медицина

До края на месеца проектът ще бъде обнародван в „Държавен вестник“


Министър Москов одобри проекта на стандарта за спешна медицина (можете да видите стандарта в прикачения файл по-долу). Проектът е кaчен на сайта на министерството и до края на месеца ще бъде обнародван в „Държавен вестник“. Ето и мотивите на министър Петър Москов към него: 

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ е изготвен въз основа на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. 

Причините за разработване на наредбата са свързани с реализация на политиката за повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение за подобряване на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране на утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на специалността „Спешна медицина“, произтичаща от приетата Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014 – 2020 и въведения с нея интегриран модел на оказване на спешна медицинска помощ. 

Приемането на този нормативен акт се налага и поради необходимостта от въвеждане на изисквания към всички компоненти на дейността и конкретизиране на показателите за качество при упражняване на дейности в областта на спешната медицина в извънболнични и болнични условия. Проектът съдържа изисквания към структурите, процесите и резултатите при извършване на дейност в областта на спешната медицина. В него са включени всички специфични изисквания за структурите и дейностите по медицинската специалност „Спешна медицина“. 

Основната цел на разработената наредба е гарантиране достъп на пациентите до висококачествени медицински дейности по специалността Спешна медицина и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Тя цели да осигури високо качество на дейностите в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“ чрез изисквания за въвеждане и поддържане на основна интегрирана система за медицински грижи и лечение на спешни пациенти, посредством приложение и осъществяване на постоянен, непрекъснат и неограничен достъп до спешна медицинска помощ и осъществяване на навременни, качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности в обхвата на специалността в извънболнични условия, по време на транспорт и в болнични условия. 

В проекта има конкретни изисквания за дейността но спешна медицина, оказвана както в извънболнични условия, така и в болнични условия по съответните нива на компетентност на структурите по специалността. Подробно са описани елементите на диагностично-лечебния процес в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“. Като основен елемент и практически инструмент на диагностично-лечебния процес е въведен медицински триаж на всеки етап от обслужването на пациента в спешност, който осигурява постигане на равнопоставеност на достъпа до системата на спешна медицинска помощ и предоставяните от нея диагностика и лечение, в зависимост от степента на спешност на пациента и наличните апаратурни и кадрови ресурси с цел постигане на оптимална ефикасност, ефективност и сигурност на медицинското обслужване и осигуряване на качествено диагностично-лечебно поведение, основано на субективни и обективни клинични критерии. 

Прилагането му ще постигне разпределение на пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на спешност на необходимите на пациента в спешно състояние диагностика, лечение или транспорт, в това число и в случаите на бедствия с наличие на голям брой пострадали. В съответствие с оценката на степента на спешното състояние (степента на спешност) са дефинирани основни категории спешни пациенти , като за всяка от тях са описани медицинския приоритет и времевата рамка за прилагане на диагностично-лечебните действия в извънболнични и болнични условия в зависимост от наличния кадрови, инструментален и апаратурен ресурс за осъществяване на мерките и действията. 

Въведен е медицинския контрол, извършван от лекар, като възможност за стандартизирано и валидизирано телекомуникационно подпомагане, назначение, контролиране и насочване на триажни, лечебно-диагностични и транспортни действия и решения на спешния долекарски или домедицински мобилен екип. Чрез медицинския контрол се предвижда заместване на отсъствието на лекар в мобилен спешен екип с по- ниска професионална компетентност и се дава възможност за изпълнение от този екип на предварително дефинирани в диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми дейности и процедури, изискващи лекарско назначение. 

Детайлно са определени видовете медицински транспорт, показанията и условията за извършването му с конкретни изисквания и времеви критерии в съответствие със степените на спешност, както и взаимодействието между отделните структури, осъществяващи спешна медицинска помощ при извършването му. Описани са основните изисквания, на които следва да отговарят транспортните средства и необходимата при транспорт екипировка и медицинска апаратура. Много детайлно са описани характеристиките и устройството на структурите осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“ (в това число и минималните изисквания за материално- техническа обезпеченост) и квалификацията на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на дейността. 

Описан е моделът на организация на дейността, като е въведена и стандартизирана сигнатура на спешните състояния, информационния поток и др., като особено внимание е отделено на специфичната документация при обслужването на спешните пациенти. С проекта са въведени качествени и количествени показатели за качеството на извършваната медицинска дейност. Извършено е групиране на компетентностите и необходимите знания и умения на различните категории специалисти, извършващи дейностите по оказване на спешна медицинска помощ което създава предпоставки за точно разработване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми за поведение при спешни състояния, което ще доведе до стандартизиране на поведението и респективно подобряване на качеството при извършването на дейността. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на достъп на пациентите до по-високо качество на медицинските дейности в областта на спешната медицина. С акта не се преследват финансови резултати. Новата уредба детайлизира процесите и всички изисквания към извършваните дейности, в т.ч. въвеждайки и критерии за качество. За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни бюджетни средства. Въвеждането на стандарта в практиката е подкрепено със средства по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма връзка с него.

" }-->

Прикачени файлове

Проект на стандарт по спешна медицина

Коментари