Публикация

Национален форум на БулНозо академия 2015

статистиките в световен мащаб показват, че инфекциите, свързани с медицинското обслужване (известни още като нозокомиални или вътреболнични инфекции) представляват тежък медицински и икономически проблем, който продължава да компрометира болничното здравеопазване и при най-развитите нации.


Българската Асоциация по Превенция и Контрол на Нозокомиалните Инфекции „БулНозо” проведе своето трето издание на Национален Форум на БулНозо Академия на 26-27 ноември, 2015 г. Домакин и съорганизатор бе УМБАЛ „Света Анна” София.

Форумът бе обект на засилен интерес от страна на медицинските специалисти, с 210 участници от 42 болници на страната. Сред присъстващите бяха лекари от рискови клиники, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, кардиолози, хирурзи, старши сестри и мед. сестри от звеното, специалисти по контрол на инфекциите – микробиолози, болнични епидемиолози, инспектори по обществено здраве, хигиенна сестра. Така се осигурява екипност, като задължително условие за успешна превенция на ВБИ. Включиха се с голям интерес специализанти и студенти, вкл. от специалностите медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент от МУ-София. 

Основен акцент на форума беше подходът на пакетните мерки (bundles) за превенция на инфекциите, свързани с инвазивни процедури. Настоящата ситуация, с нейните постижения и проблеми бе очертана в доклада на доц. д-р Нина Гачева, дм, почетен председател на БулНозо. На съвременния етап подходите и мерките за превенция и и контрол на инфекциите в болничната практика се основават на доказани научни факти в областта на медицината и фундаменталните науки, а високото ниво на съвременните технологии осигурява все по-ефикасни начини за тяхното приложение.

Същевременно, статистиките в световен мащаб показват, че инфекциите, свързани с медицинското обслужване (известни още като нозокомиални или вътреболнични инфекции) представляват тежък медицински и икономически проблем, който продължава да компрометира болничното здравеопазване и при най-развитите нации.

От преките наблюдения и анализите на целенасочено събирана информация се установява, че в своята ежедневна практика медицинският персонал непрекъснато допуска пропуски – не спазва правилата и указанията, за които знае, че доказано редуцират риска от инфекция при грижите за пациентите, особено висок когато се прилагат инвазивни лечебно-диагностични процедури

Преодоляване на тази ситуация се търси чрез методите на едно ново направление в науката (translationalresearch), породено от необходимостта да се „превеждат” научните постижения на езика на практиката, за да станат реалност. Основен подход е въвеждане на пакетните мерки (bundles).

Какво представлява пакетът/бъндел?

- Това е набор от мерки/правила (обикновено 3-5), за изпълнение на определена процедура при грижите за пациента;

- Този набор от мерки/правила се основава на доказателствената медицина3 и осигурява най-добрата практика при съответната процедура;

- Пакетът от мерки/ бънделът е средство, чрез което се осигурява приложението на целия набор от мерки/ правила за дадена процедура всеки път и при всички пациенти, с краен резултат подобряване на превенцията.

Пакетните мерки при поставяне на централен венозен катетър (ЦВК) и периферен венозен катетър (ПВК) бяха представени от доц. д-р Росица Вачева, дм, председател на УС на БулНозо. За пръв път проф. Д-р Питър Проновост (P.Pronovost ет ал., 2006) , интензивист от една болница в Мичиган, въвежда този подход, като изработва контролен списък (checklist) за поставянето на централен венозен катетър (ЦВК), с цел да направи сигурно приложението на основните правила, съдържащи се в методичното ръководство на Центъра по контрол на заболяванията, САЩ, от 2002 г. и то всеки път, когато се изпълнява тази процедура.

Пакетните мерки за превенция на ВАП-вентилационна пневмония при интубирани пациенти бяха представени от Лили Делева, дипломирана СКИ, ст.м.с. на КАРИЛ - УМБАЛ «Св. Анна», София; Бънделите за превенция на катетър-свързани уроинфекции - от доц. д-р Ани Кеворкян, дм, Медицински Университет, Пловдив и за превенция на инфекции на хирургичното място-от д-р Виолета Войнова-Георгиева, ВМА–София.

От особена важност за внедряването в практиката на този подход е постигнатият Национален Консенсус за превенция на инфекциите, свързани с инвазивни процедури чрез приложение на пакетни мерки/бъндели между Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БулНозо; Българско Хирургично Дружество; Дружество на анестезиолозите в България; Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация; Българско Урологично Дружество. Приет след обсъждане на Кръгла маса в рамките на 10-ия Национален конгрес по нозокомиални инфекции – София, 20-21 ноември 2014 г.

Друг важен акцент в програмата на семинара беше хигиената на ръцете на медицинския персонал. Мултимодалната стратегия на СЗО в това направление и дейностите на БулНозо в подкрепа, бяха представени от доц. Вачева.

В подкрепа на глобалната инициатива на СЗО «SaveLives-CleanYourHands» ”-„СПАСИ ЖИВОТ-Почисти ръцете си”, както и за повишаване компетентността на медицинските специалисти и подобряване безопасността на пациентите в нашите лечебни заведения и практики, Българската Асоциация за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции «Бул Нозо» обяви Национална Кампания по Хигиена на ръцете 2015-2020 г. под надслов „ПОЧИСТИ/ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ РЪЦЕТЕ СИ- СПРИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РЕЗИСТЕНТНИ ПАТОГЕНИ!”.

Беше отправен призив към лечебните заведения да организират инициативи, с които да се приобщят към тазгодишното отбелязване от световната медицинска общност на 5 Май, 2015 – денят на SAVELIVES: CleanYourHands” и кампанията.

Организирахме флашмоб с участниците във форума , в подкрепа на инициативата на СЗО #safe HANDS 

Една от изненадите на форума, реализирана с подкрепата на „Медицинска Техника и Инженеринг” и нейният представител д-р Драгомир Иванов, бе фолклорен танц с включване на елементите на хигиена на ръцете. Танц, който, като клип ще бъде представен в СЗО, част от националната кампания.

През тази година програмата на семинара, освен тематичните лекции и презентации, бе включена и една нова форма за приобщаване на медицинските специалисти към проблема – „БулНозо фест”, посветен тази година на хигиената на ръцете. Болниците участваха с локален проект, разработени обучителни материали, видеоклип, постер и др. , вкл. конкурс с награди за най-добре представилите се. Бяха поканени да представят достиженията си в укрепване на системата за хигиена на ръцете, лидерите на контрола на инфекциите в седем болници и им беше връчен приз „#safe HANDS шампион за 2015 година”. 

Всички регистрирани участници получиха по 2 книжки, издадени като тематичен брой на списание „Нозокомиални инфекции“ от експертите на БулНозо : За превенцията на инфекциите в болничната практика“ и „За хигиената на ръцете в медицинската практика“ - второто издание от поредицата „Помагало за клинициста“. Изработен в съответствие с ръководството на СЗО, наръчникът разглежда в практически план хигиената на ръцете като основен елемент от комплекса стандартни предпазни мерки в пакетите (бъндели) за безопасни медицински грижи при всяка от четирите групи индикаторни инфекции, свързани с медицинско обслужване – катетър-асоциирани сепсиси, уроинфекции, вентилационни пневмонии и инфекции на хирургичното място.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика уроинфекции БулНозо нозокомиални инфекции вътреболнични инфекции Хигиена на ръцете вби катетър-асоциирани сепсиси вентилационни пневмонии инфекции на хирургичното място Национален форум 2015

Коментари