Публикация

ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД АМНИОТИЧНИТЕ ФЛУИДНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ /ЧАСТ 1/

Наличието на стволови клетки в човешките амниотични течности е откритие, което датира от преди повече от десетилетие. В следствие на него познанието на учените относно стволовите клетки драстично нараства.


Интересът към стволовите клетки, добити от амниотична течност, беше засилен от две неочаквани открития. През 2001 г. се появи твърдението, че клетките от амниотичната течност могат да бъдат използвани в тъканното инженерство при хирургична намеса, свързана с вродени аномалии в перинаталния период. Авторът механично изолирал субпопулация от клетки от амниотичната течност на бременни овце с различна морфология. Имуноцитохимичният профил на тези клетки е сравним с този на клетки от мезенхимен, фибробласт / миофибробластен произход. Те демонстрират значително по-бързо размножаване в сравнение с феталните и възрастните стволови клетки. Клетките от амниотичната течност могат да бъдат култивирани от полигликолова полимерна киселина, която обособява скелета на сливащи се клетки. Първоначалното мнение е, че подобен инжинерен конструкт би могъл да бъде използван като основа за импланти в неонатален период или дори преди раждане. Това може да се окаже особено важно за деца, родени с дефекти по тялото, които са твърде малки, за да бъде добита тъкан, откъдето и да било по тях за целите на реконструктивната хирургия. Резултатите, постигнати при животински модели, са окуражаващи. Въпреки това за момента няма аналогични проучвания, проведени върху човешки индивиди.

Прочетете цялата статия тук:

http://www.future-health.bg/stvolovi-kletki/%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA/

Коментари