Публикация

Връзката между хепатит C и рака на черния дроб

​Вируса на хепатит С (Hepatitis C virus), HCV и неговия неструктурен протеин 5А играе основна роля в развитието на хепатоцелуларен карцином. Това става чрез взаимодействието на този протеин с редица метаболитни пътища, които се осъществяват в хепатоцитите


Предмет на изследването: щамове на хепатит С вирус 1b, подложени на широко внедряване на 31 аминокиселини в протеина 5А и по-точно неговия V3 домен са били изследвани дали V3-подобните допълнителни домени (V3 DII) са асоцирани с появата на хепатоцелуларен карционом. 

Ход на клиничното изследване: кръвните серуми на 74 пациенти са скринирани за наличие на V3 DII присъствие в съответствие с техния клиничен статус.
Резултати: три щама на вируса с дуплицирани V3 домени са установени сред пациенти с клинична картина, показваща прогресия към хепатоцелуларен карцином, два щама сред пациенти с цироза и нула сред пациенти с хронична форма на хепатит С. 


Заключения: Резултатите показват, че V3 DII еволюцията може да варира сред щамовете на хепатит С вируса, водещ до развитието на хепатоцелуларна карцинома. Присъствието на "модифицирани" V3 домени биха могли да изменят NS5A протеиновата метаболитна мрежа в заразените чернодробни клетки. Необходими са допълнителни изследвания в тази област, за да бъде изяснен потенциала на дуплицирането на V3 домена във вируса в контекста на евентуална канцерогенеза. 


Оригинална статия: Journal of Clinical Virology 74(2016) 19-25: Duplication of the V3 domain in hepatitis C virus (1b) NS5A protein: Clonal analysis and physicochemical properties related to hepatocellular carcinoma occurence; by Odile Petsairs et all.

Коментари