Публикация

Всеки има право на обезщетение за болест в страната от ЕС, в която пребивава

Когато си здравноосигурен имаш права във всяка страна от ЕС


При преместване от една страна в ЕС в друга, здравноосигуреният на геби правата си. В националното законодателство на всяка страна от съюза  е посочено  точно какъв е редът за предоставяне на обезщетения за болест -  при какви условия и какъв е редът за получаването им. Правилата на ЕС за координация гарантират, че когато едно лице се премества от една държава в друга (в рамките на Европейския съюз, Лихтенщайн, Швейцария, Исландия, Норвегия), то ще бъде третирано като всеки гражданин на тази държава в съответствие с местното законодателство.

Всеки преместил се има право на обзщетения в натура за болест в страната, в която пребивава и в съответствие с нейните правила и закони. Същевременно не губи правото да получи парични обезщетения от държавата, в която се осигурява.

Коментари