Публикация

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ - 25 ГОДИНИ ДЕЙНОСТ ЗА ХОРАТА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ бе създадена през 1990 г. като сдружение с идеална цел за защита правата на хората с диабет. Основни задачи на БАД са: да изисква постоянно от държавата да осигури всички условия за съвременна профилактика, лечение и самоконтрол на диабета и неговите усложнения.


Увод

Преди 25 години няколко видни български ендокринолози, лекари и пациенти, под ръководството на проф. Никола Колебинов се обединиха около благородната кауза да работят за подобряване условията за лечение и живот на пациентите с диабет в България. Така през 1990 година бе създадена БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ като сдружение с идеална цел за защита правата и интересите на хората с диабет в страната. Основните задачи на нашата Национално представителна организация на хората с диабет в република България, са: да въздейства на държавните и здравни институции за подобряване на профилактиката, лечението и живота на диабетиците от цялата страна, като постоянно изисква от държавата да осигури необходимите условия за съвременна профилактика, лечение и самоконтрол на диабета, както и системна вторична профилактика и навременно лечение на всички диабетни усложнения. Наред с това да защитава правата на хората с диабет и да помага за решаване поставените от тях проблеми, чрез компетентните държавни, общински и здравни институции.

Исторически преглед

През първия мандат на БАД започна издаването на единствения у нас вестник „Диабет” с главен редактор д-р Диляна Янкова. В началото той отразяваше всички дейности на Асоциацията и стигаше безплатно до всички наши дружества в страната.Впоследствие вестникът бе преименуван на „Клуб Д”. Започна създаване на диабетни дружества в страната, отначало с активната помощ на лекарите - ендокринолози, а след време и самите диабетици започнаха да се организират и да създават свои регионални организации. Към УС бяха изградени работни групи по отделните направления от дейността.

След ранната смърт на проф. Колебинов, организацията се оглави от г-н Павлин Симеонов - икономист от БАН и диабетик. Характерно за този период на БАД е, че в състава на управителния съвет (УС) имаше известни български ендокринолози (проф. Драгомир Коев, д-р Пламен Попиванов, доц. Владимир Христов), които поставиха началото на курсовете за обучение на пациенти. Тържествените събрания по случай 14 ноември бяха много добре организирани, с голяма масовости богата музикално-артистична програма. Раздаваха се разнообразни социални помощи - дарени от външни спонсори, дарители и БЧК.

На следващото отчетно-изборно събрание за председател на БАД бе избран г-н Никола Варадинов, дългогодишен диабетик (втори тип), който в резултат на добрите си контакти със Столична община осигури офис на сдружението в София, а чрез ЗЗРСИИ и държавна субсидия, като Национално-представена организация.С тези средства се осигуряваха информационни материали и безплатна топла храна за около 100 диабетика от София. По това време постепенно бяха изградени редица нови диабетни дружества в страната. Особено успешна дейност развиха дружествата ни в Бургас, Варна, Плевен и др... От тогава БАД има постоянни свои представители в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет и в Експертния съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването – до неговото закриване.

След смъртта на Н. Варадинов за председател на УС бе избран юристът на БАД - г-н Димитър Богданов. През този период управителният съвет започна да осъществява медицинска и юридическа консултация за диабетните пациенти в страната, продължи обедното хранене за софиянци и се осигури ежегодна ваксинация против грип.

В няколко последователни издания излезе и научно - популярното „Ръководство на диабетика за постигане на условно здраве” с автор проф. Мария Дамянова. Тук е мястото да отдадем заслужена почит на делото на проф. Дамянова, която като зам. председател на УС беше не само медицински консултант за всички нуждаещи се пациенти, но и наш ментор и „коректив“ в отношенията ни и вземаните от УС решения.

След избора си през 2007 г. новият УС на БАД взе решение да се хранят вече не само софианци, а последователно ВСИЧКИ диабетни дружества в страната.

След подадена в началото на 2010 г. оставка от г-н Д. Богданов,управлението на БАД се пое от д-р Адриан Стоев – доктор по педагогика, който от дете е с диабет – тип 1. Той 25 години защитава правата на хората с диабет в България и настоява за разумно увеличаване на средствата за самоконтрол на диабета.

Ръководството на БАД разработи Дългосрочна стратегия и Програма за дейността на БАД за периода 2007 – 2017 г., които фиксираха основните цели, задачи и направления в дейността на организацията през следващите години… След широко обсъждане те бяха приети и утвърдени от дружествата в страната. Възстановени бяха и Комисиите по отделните направления в дейността на БАД, което разпредели задачите и посочи конкретни отговорници по основните направления в дейността.

Още през 2008 година БАД създаде своя интернет страница, в която се предлага разнообразна информация за диабета и дейността на Асоциацията.На сайта ежедневно се публикуват много обучителни материали, статии и филми за лечението, самоконтрола, храненето, управлението и живота с диабет… Това е най-мащабният и подробен сайт за диабета в България.

Ръководството на БАД от 2010 г. насам осъществява ежегодно безплатно хранене на все повече социално-слаби диабетици в различни градове на страната, продължава ежегодната антигрипна ваксинация, задълбочи се периодичното обучение по разнообразни теми на хората с диабет,  бяха създадени и оборудвани с техника осем Регионални Информационно-Консултативни Центъра (РИКЦ) на БАД в страната.

През 2010 г. БАД организира Първите национални спортни игри за хората с диабет в България и въведе инициативата „НОЕМВРИ - МЕСЕЦ НА ДИАБЕТА”, осъществена съвместно с нашите партньори.

От 2010 г. насам БАД започна отново редовно да абонира и да раздава безплатно в нашите дружества и Регионални центрове вестник „Клуб Д”, който е отличен помощник и обучител на хората с диабет и техните близки.

Благодарение на Координаторите на РИКЦ през последните години бяха създадени много нови диабетни дружества и цялата организация значително укрепна. Всички започнахме да работим много по-единно!... Значително се задълбочиха контактите и съвместната дейност с ВСИЧКИ основни пациентски и лекарски организации в страната – Българско Дружество по Ендокринология (БДЕ), Националната Асоциация на Децата с Диабет (НАДД), Съюза на Диабетните Сестри в България (СДСБ),Конфедерация за Защита на Здравето (КЗЗ), Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания (НСИХУ) и много други.

Като най-важно постижение на БАД през тези години може да се отчете възстановяването на редовното ни членство в Международната Диабетна Федерация (IDF). Основна роля за това има международният координатор на БАД г-жа Майя Викторова. В резултат - през 2011 г., бяхме приети отново за пълноправен член на IDF. Този факт значително разшири нашата международна дейност и авторитет. Наред с това, благодарение на дружествата ни в Бургас, Мездра, Силистра, Сливница и др... бяха създадени контакти с Турската, Македонската, Румънската, Сръбската и други диабетни асоциации в региона.

През 2012 – 2013 г. в Регионалните центрове на БАД се проведоха редица обучителни семинари с масово участие и актуални лекции от водещи ендокринолози и специалисти в страната. През този период ежегодно в страната с голям успех се провеждаше и съвместната програма за обучение на Галя Вутова „Заедно срещу диабета“, спонсорирана от редица партньорски фирми.

През 2013 година, по настояване на БАД, НАДД и БДЕ, бе създадена Работна група към МЗ от експерти, ендокринолози и наши представители, която разработи Национален ДИАБЕТЕН регистър. Надяваме се много скоро той да започне да подава точна информация за заболеваемостта, лечението, нужните средства, медикаменти и консумативи за ефективното лечение и самоконтрола на диабета в страната, която да се използва рационално. През 2013 година, отново под обединения натиск на тези организации, НЗОК за първи път отстъпи пред нашите аргументи и увеличи двойно отпусканите тестове за самоконтрол при хората на интензифицирано инсулиново лечение – от 150 на 300 теста за година.

Привличане на млади хора в дружествата ни и създаване на младежки секции към БАД

Още през 2012г. ръководството на БА Диабет започна работа по привличане на младите хора с диабет и за създаване на свои младежки структури. За целта възложи на доброволни сътрудници – Росица Ханджийска и Ана Желязкова да разработят нова, атрактивна за младите хора страница на БА Диабет във Facebook, с цел динамично и интригуващо отразяване на дейността и привличане на младите хора с диабет за организиране на инициативи за подобряване самоконтрола и гарантиране избягването на усложнения от заболяването и осигуряване условия за пълноценен и активен живот. В страницата намират място актуални новини и съвети, насочени преимуществено към активните млади хора с диабет, които търсят професионална и личностна реализация. За популяризиране на страницата беше разпространен специален флаер. Страницата функционира, съдържанието се обновява ежедневно и броят на привържениците расте постоянно. Ръководството на БАД анализира и открои основните проблеми и потребности на младите хора с диабет и ги постави на дневен ред за включване в дейността си по подобряване на информираността на обществото за ДИАБЕТА, срещу стигмата и отхвърлянето, за подобряване на условията за самоконтрол и системно изискване от МЗ и НЗОК за отпускане на по-голям брой ленти за измерване на кръвна захар, за популяризиране и създаване на условия за практикуване на спорт, като важно условие за постигане на добър контрол на заболяването и други.

В тази посока беше и взетото решение от УС на БАД през февруари 2013г. за сформиране на отбор по футбол и за участие в европейския турнир по футзал организиран под патронажа на IDF Европа – ДИАЕУРО - 2013 в гр. Задар - Хърватска. Подготовката на отбора за турнира беше първата стъпка към създаване на Младежката секция на БАД, която се учреди на последвалата среща на младежите в София за 14 Ноември с тържествено награждаване и обучителен семинар. Участията в Диаеуро станаха традиция с поредното трето участие на Диаеуро - 2015 в Румъния като все повече любители на футбола с диабет научават за отбора и проявяват желание да тренират и да участват в надпреварата. Основен принос за сформирането, подготовката и представянето на футболния ни отбор има г-н Кирил Илиев.

Участие в инициативите на IDF и ползване опита и практиките на сродни организации:

Българска Асоциация Диабет, в качеството си на пълноправен член на Световната Диабетна Федерация (IDF), участва активно в различни форми на международно сътрудничество, както с участие в международни форуми и заседания, така и чрез участие в проучвания относно състоянието на диабетните грижи в отделните страни, и в частност, редовно предоставя информация за състоянието на диабетните грижи в България. IDF използва широка мрежа от източници за осигуряване на точна и достоверна информация, както и висококвалифицирани специалисти от различни специалности и различни точки на света, включени в работни групи по отделни проекти. Чрез обратната връзка към БА Диабет, след приключване на проучванията, получаваме и разполагаме с най-актуалната информация. С наши писма до МЗ сме заявили нашата готовност за сътрудничество и предоставяне на информация на експертите на министерството, за да може тази информация да бъде използвана максимално ефективно за подобряване медицинските грижи и лечението на пациентите с диабет в България.“Диабетен атлас” (IDF Diabetes Atlas), „Проучване за достъпа до медикаменти и медицински устройства“ на пациентите с диабет от европейски страни (Accessto Quality Medicinesand Medical Devices for Diabetes Care in Europe), „Глобална карта за оценка“ по отношение на диабета (Global diabetes Score card),  страницата за България на сайта на IDF и други съдържат важна информация и анализи, показват реалната картина на състоянието на диабетните грижи в страната, а сравнението с показателите в други страни от Европа е ориентир за състоянието на българските диабетни грижи и нужната посока за постигане на подобрението им. БАД участва в проучване за актуализация на данните и подготовка на четвъртото издание на “Пъзел от политики” (Policy Puzzle) и на „Глобално проучване на обучението за диабетици“ (GDS-survey), както и на „Диабетен индекс 2014“, наскоро се включихме в проучване за актуализиране на данните на „Глобална карта за оценка“ по отношение на диабета (Global diabetes Score card).

Ежедневен контакт с европейската секция на IDF, публикуване на новини и печатни материали, издадени от федерацията, с цел повишаване информираността на пациентите и подобряване самоконтрола и ефективността на лечението на хората с диабет, запознаване с дейността по застъпничество за пациентите с диабет на европейско и глобално ниво и ползване добрите практики на сродните пациентски организации за постигане максимално добро сътрудничество в отношенията с МЗ, НЗОК, Комисията по здравеопазване в НС и др.

Включване на младежи - представители на БАД в дейността на младежката секция на IDF: През 2013 година изпратихме първия млад представител на българската диабетна общност Д-р Йордан Борисов (от Варна) за участие в младежкия лагер - семинар в Тирения – Италия. През 2015 г. на лагер в Холандия замина Екатерина Иванова от Велико Търново. Р. Ханджийска от София участва в обучителна програма на IDF след кандидатстване с конкурс и понастоящем ръководи практическата дейност на младежката секция.

Основна роля за цялостната международна дейност на БАД, както и за създаването на Младежката ни секция има г-жа Майя Викторова, която направи много и като Председател на УС в един труден за сдружението момент…!

През лятото на 2015 година за Председател на БАД бе избран г-н Красимир Кънев - интелигентен и активен младеж, който вече пое щафетата на БАД и се надяваме винаги да работи с голям ентусиазъм и себераздаване за  реализацията на следните

Основни приоритети в дейността на БА Диабет

Основните приоритети на асоциацията, залегнали в програмата за дейността за 2015 и 2016 година са:

-Постоянна защита на конституционните права и постепенно разширяване на социалните придобивки на хората с диабет и увреждания в България. 

-Осигуряване на условия за ефективно, достъпно, своевременно и модерно лечение, диспансеризация, обучение и контрол на диабета и всички диабетни усложнения. 

-Засилване ролята на самоконтрола, обучението и активността на самите пациенти в лечебния процес за предпазване от диабетните усложнения чрез съвременно обучение.

-Разширяване обхвата на дейността, насочена към младите хора с диабет – търсене на нови форми на контакти за осигуряване необходимото обучение,сътрудничество и взаимопомощ.

-Разширяване ролята и обхвата на международното сътрудничество, осъществяване на обмяна на добри практики и нови знания за повишаване авторитета и позициите на асоциацията сред пациентите, партньорите и обществеността.

-Основна наша ЗАДАЧА на всички нас е да обучим ВСЕКИ ДИАБЕТИК САМ да поддържа постоянно кръвната си захар в относително нормални граници!Това най-сигурно ще го предпази от всички проблеми и усложнения на ДИАБЕТА и ще му осигури нормален живот и реализация...!

В България има над 600 000 хора с диабет! Още около 300 000 не знаят,че имат диабет или са с предиабет …!  Ако ВСИЧКИ СМЕ ЗАЕДНО и ясно поставяме своите потребности и предложения пред държавата, тя е длъжна да се съобрази с нас ! 

Вътрешни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Нефрология Обща медицина Педиатрия Социална медицина и здравен мениджмънт Спортна медицина Фармация Хранене и диететика Диабет Кръвна захар Хипертония / Високо кръвно Диабет Кръвна захар инсулин полиневропатия Диабетно стъпало хипертония пациентска организация лечение хипогликемия самоконтрол хипергликемия кетоацидоза диабетна нефропатия гликиран хемоглобин микроалбуминурия българска асоциация диабет Права на пациента ретинопатия институции антидиабетни лекарства защита на пациентите

Коментари