Публикация

РЕЗЮМЕ: Клинично хранене на пациенти в структури за интензивно лечение

Проф. Ат. Темелков - КАИЛ, УМБАЛ "Александровкска" - София


Хранителното и метаболитното подпомагане е един от основните елементи на комплексното лечение в структурите за интензивно лечение. Основна цел е предотвратяването на малнутрицията, която продължава да е водеща причина за повишения морбидитет и морталитет на пациента.

Клиничното хранене се явява много важен дял в съвременната интензивна медицина. До сега няма дефинирано единно научно становище за планиране, провеждане и мониторинг на хранителното и метаболитно подпомагане. През последните години то се провежда хаотично и неадекватноза клиничната практика.

Определянето на оптимална, индивидуализирана терапия при тези пациенти е важен елемент в комплексното лечение на пациентите в структурите за интензивно лечение.

Коментари