Публикация

Гигантски липом около проксималния радиус. Клиничен случай

Липомът е често срещан доброкачествен тумор, съставен от зряла мастна тъкан, обикновено с окръглена или овоидна форма, рядко с размер над 2 см. В областта на горния крайник липоми над 5 см се определят, като “гигантски липоми”.


Мъж на шестдесет и три години постъпи за преглед по повод неболезнена формация в областта на лявата предмишница, забелязана преди около четири години, която нараснала през последните три месеца. Липсваха анамнестични данни за травма в областта. При клиничния преглед предно-латералната част на лявата предмишница бе с видимо увеличен обем поради плътна неболезнена формация, ограничаваща флексията на лакътната става до 95°, без да предизвиква съдова или неврологична симптоматика в предмишницата и ръката. Рентгенографиите показаха ясно ограничена рентгенонегативна овоидна формация, която беше диагностицирана, като липом (Фиг. 1а). Ядрено магнитният резонанс (ЯМР) представи хомогенна, добре ограничена мастна формация около проксималния радиус, изместваща медиално a. brachialis и n. medianus (Фиг. 1b,c). Максималният диаметър на липома бе 8,9 см.

Хирургичното лечение се извърши през дъговидна инцизия, започваща латерално от флексорната гънка на лакъта и продължаваща дистално 10 см по медиалния ръб на m. brachioradialis. След като m. brachioradialis с повърхностния клон на лъчевия нерв и екстензорите на китката бяха екартирани латерално, а флексорната група – медиално, се откри m. supinator, разтеглен върху подлежащия липом. След частична дезинсерция на m. supinator от радиуса при пълна супинация на предмишницата се откри туморът под него (Фиг. 2а). Липомът се отпрепарира тъпо от подлежащата кост и се отстрани. Достъпът се възстанови по стандартен начин с аспирационен дренаж. Ексцизираният липом тежеше 90 гр (Фиг. 2b).

Хистологичната диагноза потвърди бенигнен липом. Следоперативният период беше спокоен без клиничен рецидив след осем месеца

" }-->

Коментари