Публикация

Две фирми участват в процедурата по зоп за пръстовия идентификатор

Документи за участие подадоха две фирми - „Консорциум Стемо Гама Консулт“ и „Контракс АД“


На 20.01.2016 г. в 17 часа изтече крайният срок за подаване на документи за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ чрез биометрични идентификатори на пациентите“. В рамките на законоустановения срок документи за участие подадоха две фирми - „Консорциум Стемо Гама Консулт“ и „Контракс АД“. Фирмите са цитирани по реда на постъпване на офертите в деловодната система на Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК).

На 22.01.2016 г. от 10.30 часа, комисия в петчленен състав, с участието на двама външни експерти от списъка на Агенцията за обществени поръчки (АОП), пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите документи.

Този първи етап от провеждане на процедурата за избор на изпълнител по ЗОП е открит за представители на медиите. Всеки журналист, проявил интерес към процедурата, е имал възможност лично да наблюдава нейното провеждане. От началото на обявяване на процедурата до настоящия момент не са постъпвали жалби по така обявената процедура. 

" }-->

Коментари