Публикация

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“

​Предложеният проект на наредба има за основна цел да осигури качество на оказваната медицинска помощ в ЦПЗ, ЦКВЗ и КОЦ и защита правата на пациентите.


Причините за разработване на наредбата са свързани с нормативната разпоредба, съгласно която министърът на здравеопазването привежда съответните медицински стандарти в съответствие с изискванията за нива на компетентност по отношение на медицинските дейности, извършвани вцентровете за психично здраве (ЦПЗ), центровете за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) икомплексните онкологични центрове (КОЦ), които следва да имат нива на компетентност.
В тази връзка, с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт «Медицинска онкология» се въвеждат нива на компетентност на осъществяваните медицинските дейности в КОЦ, както и се въвеждат разпоредби, свързани с поддръжката, осъществяваните дейности и предоставяните данни от Националния раков регистър (уреден до момента в чл. 29а от НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване). 

Освен това, с Преходни и заключителни разпоредби на проекта на наредбата се въвеждат изменения и допълнения в съответните наредби на утвърдените медицински стандарти по „Акушерство и гинекология“, по „Анестезия и интензивно лечение“, по „Гръдна хирургия“, по „Диализно лечение“, по „Клинична лаборатория“, по „Клинична патология“, по „Кожни и венерически болести“, по „Лъчелечение“, по „Нуклеарна медицина“, по „Образна диагностика“, по „Психиатрия“, по „Трансфузионна хематология“, по „Урология“, по „Ушно-носно-гърлени болести“ и по „Хирургия“, които имат пряко отношение към разпоредбата на чл. 26в от ЗЛЗ за определяне на нива на компетентност на медицинските дейности, извършвани в КОЦ, ЦКВЗ и ЦПЗ. 
Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са осигуряване на ефективен механизъм за предоставяне на качествена медицинска помощ и защита правата на пациентите в упоменатите лечебни заведения. Освен това, по отношение на Националния раков регистър се осигурява както прецизиране на осъществяваните дейности при поддържането му, така и на съдържанието на електронната база данни, която има служебен характер и е пряко свързана с оказаната медицинска помощ на болни с онкологични заболявания. Необходимите финансови средства за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт «Медицинска онкология» са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година. От прилагането на нормативния акт не се очакват финансови резултати. Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на Европейския съюз и няма връзка с него.

Пълния проект на наредбата може да прочетете в прикачения файл:

" }-->

Прикачени файлове

Проект НАРЕДБА за изменение и допъ...

Коментари