Публикация

Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония - решението!

Уважаеми колеги, представям Ви решението на клиничния случай, публикуван по-рано. Моят избор за антихипертензивна терапия при описания пациент беше Egiramlon 5/5 mg, като в следващия материал можете да прочетете за мотивите за този избор.


Поведение

При описания в първа част на клиничния случай пациент беше предпочетена комбинирана двойна антихипертензивна терапия вместо монотерапия, поради следните съображения:

Значително повишение на изходното АН – АХ ІІ степен, което, според ръководството на Европейското кардиологично дружество за поведение при АХ е индикация за иницииране на антихипертензивната терапия с два медикамента

Взаимно допълване на механизмите на действие на различни медикаменти с цел потенциране на ефекта

Възможност за използване на по-ниски дози в комбинирана терапия с цел понижение на риска за странични ефекти

Възможност за взаимно неутрализиране на страничните ефекти на антихипертензивните медикаменти

Препоръчваните антихипертензивни комбинации включват блокер на ренин-ангиотензиновата система (РАС) + блокер на калциевите канали (ССВ) или тиазиден диуретик и комбинация от ССВ и тиазиден диуретик. В конкретния случай бяха избрани инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) – ramiprilи ССВ – amlodipine.

Беше избрана фиксирана комбинация в една таблетка Egiramlon 5/5 mg, защото:

Приемът на една вместо две таблетки дневно улеснява терапевтичния режим

Намалява се честотата на пропускане на прием, особено при млади и активни хора

Увеличава се степента на придържане към терапията

Предпочете се комбинация от РАС блокер и ССВ – amlodipine, вместо РАС блокер и тиазиден диуретик, тъй като за amlodipine съществуват данни за понижение на централното аортно налягане и артериалната ригидност

Проследяване

Един месец след началото на терапията пациентът дойде на контролен преглед. Съобщи, че се чувства удовлетворен от терапията: терапевтичният режим е лесен за съблюдаване, няма изява на странични ефекти, АН, измерено в дома, се понижило в рамките на няколко дни до средни стойности 130/80 mmHg.

АН, измерено в лекарския кабинет, беше 136/84 mmHg. Проведе се 24-часово амбулаторно мониториране на АН: средни стойности на систолното и диастолно АН, съответно 134 mmHg и 83 mmHg, за деня: 138 mmHgи 85 mmHg, съответно и за нощта: 118 mmHgи 74 mmHg, съответно. Нощният спад на АН (dipping) беше нормален: 14% за систолнот и 12% за диастолното АН - фигура 2.

Отличният контрол на АН, липсата на странични ефекти и удовлетвореността на пациента от терапията, даде основание за продължаване на предписания режим.

Следващият контролен преглед беше проведен три месеца след иницирането на лечението. Пациентът продължаваше да се чувства доре и да няма оплаквания, АН, измерено в лекарския кабинет, беше 136/80 mmHg. Холтер АН установи следното: средни стойности на систолното и диастолно АН, съответно 126 mmHg и 82 mmHg, за деня: 131 mmHgи 84 mmHg, съответно и за нощта: 112 mmHgи 74 mmHg, съответно. Задържа се положителния ефект върху нощния dipping - фигура 3.

При този преглед беше оценена и артериална ригидност: локалната скорост на пулсовата вълна беше значително понижена – 7.8 m/s, и достигнала нормални стойности.

Последният контролен преглед на пациента беше година и половина след началото на терапията. Описаните до тук положителни ефекти върху амбулаторното и измереното в лекарския кабинет (130/78 mmHg) АН персистираха, скоростта на пулсовата вълна беше понижена допълнително до 6.6 m/s (повишена артериална еластичност).

При този преглед беше проведена и ехокардиография, при която се установи нормализирана ЛК геометрия, индекс на ЛК мускулна маса 110 g/m2, запазена диастолна функция на ЛК и нормален индексиран обем на лявото предсърдие (26 ml/m2).

Обобщение на описания клиничен случай:

Комбинираната антихипертензивна терапия в една таблетка Egiramlon (ramipril + amlodipine) доведе до бързо и трайно понижение на стойностите на АН при млад пациент със значително повишени изходни стойности на АН

Терапевтичният режим беше удобен за болния, без поява на странични ефекти, което доведе до висока степен на придържане към терапията и съответно до добра ефективност

Приемът на Egiramlon позволи нормализиране на 24-часовото амбулаторно мониторирано АН

Благодарение на терапията субклиничното засягане на таргетни органи претърпя обратно развитие, като стойностите на скоростта на пулсовата вълна и ехокардиографските параметри се нормализираха

Ефектите на терапията с Egiramlonостанаха трайни във времето

Прикачени файлове

Egis case 1 figure 2.jpg
Egis case 1 figure 3.jpg

Коментари