Публикация

​Най-модерният Научноизследователски комплекс за транслационни невронауки е в Пловдив

Студентите от Мeдицински университе са и първите в страната, които имат шанс да лекуват роботи в единствения у нас симулационен тренировъчен център


Най-модерният „Научноизследователски комплекс за транслационни невронауки“ се намира в Медицински университет-Пловдив. Той е изграден благодарение на успешно финализирания инфраструктурен проект BG161PO003-1.2.4-0024-C0001/09.08.2013г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“ 2007-2013, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на изследванията и изследователските организации в България“.

Изследователският комплекс стартира дейността си на 9 август 2013 година. В рамките на проекта се изгради изследователска инфраструктура с уникално за Югоизточна Европа оборудване за транслационно функционално невроизобразяване и функционална неврохирургия и с перспективи за национална и международна научно-изследователска колаборация в областта на неврологията, психиатрията и неврохирургията.

Министерството на икономиката, който е договарящ орган, утвърждава, че предвидените дейности по проекта са извършени и заложените цели са постигнати в рамките на периода на изпълнение на проекта.

В изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ отчетените разходи възлизат на 3 137 733.48 лв. Договарящият орган верифицира обща сума на допустимите разходи по финалния отчет в размер на 3 137 733,48 лева, от които 2 667 073.46 лева безвъзмездна финансова помощ (85%) и 470 660.02 лв. собствено финансиране.

За МУ Пловдив ще бъде извършено плащане в размер на 2 667 073.46 лева.

Студентите от Мeдицински университет - Пловдив са и първите в страната, които имат шанс да лекуват роботи в единствения у нас симулационен тренировъчен център.В импровизираното спешно отделение на МУ-Пловдив студентите имат възможността да приложат своите умения на практика върху медицински роботи, които имат реални жизнени функции.

Върху манекените могат да се правят всякакви интервенции и върху тях могат да се оценяват знанията на студентите в края на курсовете на обучението по медицина.

Благодарение на новата методика на обучение студентите се сблъскват с остри състояния, научават се да извършват сърдечен масаж и да обдишват пострадали.
Компютърът отчита грешките на студентите, а на монитора се виждат показателите на пациента във всеки един момент. Тренировъчният център на МУ- Пловдив е предназначен за обучение на студенти от четвърти и пети курс.

Заедно с успешно финализирания проект „Технологичен център за спешна медицина по схема за БФП „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативни инфраструктура“ Медицински университет успешно усвои 4,5 млн. лв. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013.

Коментари